ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
132 Downloads

полковник Антон Николов АТАНАСОВ Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски”

полковник Антон Николов АТАНАСОВ
Факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски”

Полковник инж. Антон АТАНАСОВ работи в Министерството на отбраната като началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Притежава две магистърски степени: в професионално направление „Военно дело“ и магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена следдипломна квалификация в УНСС. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на финансите и управлението на публичните ресурси в Министерството на отбраната и Българската армия, като е започнал от най-ниското ниво във финансовите структури на МО.
Резюме: Целта на изследването е да се идентифицират и комплексно да са анализират проблемните въпроси в системата за бюджетиране в Министерството на отбраната и на тази основа да се формулират предложения за нейното подобрение. В статията е представен модел на информационна системата за планиране и управление на бюджета в Министерството на отбраната, чрез които се цели усъвършенстване на бюджетния процес.
Ключови думи: бюджет, средносрочна бюджетна рамка, разпоредители с бюджет, информационна система

BUDGET PLANNING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Anton Nikolov ATANASOV

Abstract: The purpose of the research is to identify and comprehensively analyze the problematic issues in the budgeting system in the Ministry of Defense and, on this basis, to formulate proposals for its improvement. The article presents a model of the information system for budget planning and management in the Ministry of Defense, which aims to improve the budget process.
Key word: budget, medium-term budgetary framework, budget holders, information system