ЕДИН ГЕНЕРАЛ В РУСКАТА АРМИЯ С БЪЛГАРСКИ РОДОВ КОРЕН

ЕДИН ГЕНЕРАЛ В РУСКАТА АРМИЯ С БЪЛГАРСКИ РОДОВ КОРЕН

ЕДИН ГЕНЕРАЛ В РУСКАТА АРМИЯ С БЪЛГАРСКИ РОДОВ КОРЕН
519 Downloads

Автор: Иво Косев e-mail: ivokosev@abv.bg
Докторант в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, департамент „История“ в докторска програма „Исторически изследвания“ с тема на дисертационния труд: Родът Стайнови и Казанлък от началото на XIX до средата на ХХ век – опит за реконструкция. Завършил историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  специалност История.  От 18 години работи в Исторически музей „Искра“ – Казанлък, като главен уредник на Дом „Петко Стайнов“.

Резюме: Михаил Петков Стайнов е представител на известния в Розовата долина и България, казанлъшки род Стайнови. Той е потомък – син на гайтанджия. По пътя на военната йерархия, стига до чин генерал от запаса в Руската имперска армия. На следващите редове и страници ще проследя неговата и на семейството му любопитна, донякъде загадъчна и бурна житейска съдба из гънките на историческото ни минало.
Ключови думи: освободители, офицер, руски, академия, полковник, генерал

A general in the Russian army with a Bulgarian generic roots.  Author: Ivo Kosev
Abstract: Mihail Petkov Staynov is a representative of the famous in the Rose Valley and Bulgaria, Kazanlak genus Stainov. He is a descendant, the son of a gaitanjia. On the way to the military hierarchy, he reaches a general of the Russian Imperial Army stock. On the following lines and pages I will follow his and his family a curious, somewhat mysterious and turbulent life fate in the folds of our historical past.
Key words: liberators, officer, Russian, academy, colonel, general