АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
571 Downloads

Иван Георгиев Иванов гр. Велико Търново НВУ “В. Левски” бул. България 76, e-mail: kapitan_ivan@abv.bg

Резюме: В доклада са представени същността на аварийната спасителна и възстановителна технология, техните технологични операции и ролята им според характера на щетите и унищожаването.
Ключови думи: аварийна спасителна и възстановителна технология, бедствия, кризи

NEW TRENDS IN ENGINEERING EQUIPMENT OF ENGINEERS Ivan Georgiev Ivanov
Abstract: In the report there are presentеd the essence of emergency rescue and recovery technology, their technological operations and their role according to the character of the damage and the destruction.
Keywords: emergency rescue and recovery technology, disasters, crises