АНАЛИЗ НА ШЕСТДНЕВНАТА АРАБО – ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА

АНАЛИЗ НА ШЕСТДНЕВНАТА АРАБО – ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА

АНАЛИЗ НА ШЕСТДНЕВНАТА АРАБО – ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА
752 Downloads
Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ

Полковник доц. д-р инж. Галин ИВАНОВ е преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и е бил хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Притежава три магистърски степени: една в професионално направление „Военно дело“, магистър по „Икономика“ от УНСС – гр. София и е инженер по Геодезия, фотограметрия и картография. Хабилитиран е в професионално направление „Национална сигурност“. Автор е на множество книги, научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на военното дело и националната сигурност. Експерт в областта на мениджмънта на сложни организации, сценарийното моделиране и управление на човешките ресурси, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в България. Заместник-председател е на Общото събрание на Военна академия „Г. С Раковски“.
Резюме: Статията акцентира върху анализа на шестдневната арабо-израелска война. Извършена е ретроспекция на причините за конфликта. В статията са разгледани основните участници в конфликта, етапите на конфликта и загубите на противоборстващите страни. Очертани са последствията и резултатите от войната.
Ключови думи: Анализи, война, арабо-израелска война, шестдневна война, военна история, битки.

ANALYSIS OF THE SIX-DAY ARAB-ISRAEL WAR
Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor, Colonel, Security and Defense Management Department,
National Defence College “G. S. Rakovski“
Abstract: The article focuses on the analysis of the six-day Arab-Israeli war. A retrospection of the causes of the conflict was made. The article deals with the main actors in the conflict, the stages of the conflict and the losses of the warring parties. The consequences and results of the war are outlined.
Keywords: Analyzes, war, Arab-Israeli war, six-day war, military history, battles.