РОЛЯТА НА НАКАЗАТЕЛНАТА РЕПРЕСИЯ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

РОЛЯТА НА НАКАЗАТЕЛНАТА РЕПРЕСИЯ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

РОЛЯТА НА НАКАЗАТЕЛНАТА РЕПРЕСИЯ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
339 Downloads
Д-Р ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

Десислава ПЕТРОВА е родена през 1982 г. в София. Завършва право в УНСС през 2005 г., а през 2020 г. завършва магистратура по специалността „Защита на националната сигурност“ в Университет „АМВР“. Последователно е младши прокурор (2007–2010), прокурор (2010-2017) в Софийска районна прокуратура и прокурор в Софийска градска прокуратура (от 2017). От 2013 г. е хоноруван асистент по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а през 2016 г. и в Университета за национално и световно стопанство. От 2015 г. е постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори в Националния институт на правосъдието. През 2015 г. защитава докторантура по наказателен процес в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Автор е на научни публикации и на монографичния труд „Съдебното следствие в наказателния процес“ (София, 2016).
Резюме: Актуалният въпрос относно необходимостта от Концепция за наказателната политика на Република България за периода 2020-2025 г. и приетата такава предпоставят размисли относно ролята на наказателната репресия като средство за превенция на престъпността. В настоящия материал е аргументирана позицията, че съвременната правна рамка въплъщава идеята за превантивната роля на наказателната репресия, макар обосновано да я извежда като последно средство за противодействие.
Ключови думи: Наказателен кодекс, Наказателнопроцесуален кодекс, индивидуална превенция, обща превенция, репресия

THE ROLE OF CRIMINAL REPRESSION IN CRIME PREVENTION
DESISLAVA PETROVA, PhD
Abstract: The current issue regarding the need for the Concept for the Criminal Policy of the Republic of Bulgaria for the period 2020-2025 and the adopted one, suggest a reflection on the role of criminal repression as a means of preventing crime. The present article argues that the current legal framework embodies the idea of the preventive role of criminal repression, although it reasonably brings it as a last mean of counteraction.
Key words: Penal code, Criminal Procedure Code, individual prevention, general prevention, repression