Проектиране на защитени автоматизирани информационни системи

Проектиране на защитени автоматизирани информационни системи

12.00лв.

Инж. д-р Зарко Иванов Здравков е главен експерт в Министерство на отбраната. Работил е като научен сътрудник във Военна академия „Георги. С. Раковски“ и Институт по отбрана. От 2005 г. е хоноруван преподавател в департамент Национална и международна сигурност на Нов български университет.

Завършил е висше образование и притежава две магистърски степени:

  •  инженер по специалност „Изчислителна техника”,  Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „П. Волов”, 1993 г.
  • магистър по специалност „Организация и управление на комуникационните и информационни системи в оперативните формирования”, Военна академия „Г. С. Раковски”, през 2005 г.

Преминал е успешно редица обучения и курсове в страната и чужбина.

През 2005 г. защитава дисертация на тема „Модели за информационна сигурност в системи за управление на бази от данни” и Висшата атестационна комисия му присъжда образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност “02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”.

Д-р Здравков е автор на над тридесет научни публикации.

Участвал е и участва в редица работни групи на НАТО и ЕС в областта на киберотбраната.

  …„Без съмнение монографията представлява научно-приложен принос за развитие на съществуващото знание в областта на повишаването на сигурността и защитата на информационните системи.“

професор д-р Венелин Ангелов Георгиев, департамент „Национална и международна сигурност“, Нов български университет, гр. София.

 …„Изразявам своята увереност, че трудът ще предизвика интерес и ще намери определено практическо приложение при създаване на защитени автоматизирани информационни системи“.

доцент д-р Бранимир Кирилов Жеков, Институт за перспективни изследвания за отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София.

Категории: ,