МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ДЕЙНОСТТА НА СРЕДСТВАТА  ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ДЕЙНОСТТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

15.00лв.

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева е преподавател към Катедра „Международно право и международни отношения“ в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Автор е на редица публикации в областта на международното право и международните отношения от различни аспекти, като защита на личните данни в ЕС; права на човека; международноправни аспекти на Четвъртата индустриална революция; лингвистични проблеми, като всички разглеждани въпроси са свързани с международното право. Научните й интереси са в сферата на международноправното сътрудничество при средствата за масова информация, сред които са моралната и правната отговорност на СМИ, регламентиране на използването на СМИ в трансграничен мащаб, необходимост от разработване на общи правила и унифициране на действащите законодателства.

Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD is a lecturer at the Department of International Law and International Relations at the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad. She has written a number of articles in the field of international law and international relations in various aspects, such as the protection of personal data in the EU; human rights; international aspects of the Fourth Industrial Revolution; linguistic problems, all of the issues being related to international law. Her scientific interests are in the area of international legal cooperation in mass media, including the moral and legal responsibility of the media, regulating the use of mass media on a cross-border scale, the need to develop common rules and harmonize current legislation.

Категория: