В новия брой ще прочетете статии за Медийната сигурност в република България, Нови Европейски регламенти за гранични проверки, Корпоративно управление във висококонкурентна среда, Публично-частно партньорство в киберсигурността и други.

ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕДИЙНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Проф. д. н. Илин Савов

Проф. д. н. Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на Министерство на вътрешните работи

Проф. д. н. Илин САВОВ е служител в службите за сигурност от 2000 г., професор в Академията на Министерство на вътрешните работи, Военна академия „Г.С. Раковски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски». Член на Съюза на учените в Република България.
Експерт е по проблемите на националната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност и МВР, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ.
Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства“ (София, 2014), „Реадмисия и миграционните процеси на чужденци в Република България“ (Пловдив, 2017), „СДОТО-използване и прилагане на специални разузнавателни средства през годините на прехода“ (Пловдив, 2019) и „Организация и управление на прилагането на специални разузнавателни средства“ (Пловдив, 2019), „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“ (Пловдив, 2020) и «Международния опит в прилагането на специални разузнавателни средства» (София, 2021).
Резюме: В статията се разглежда правния аспект относно сигурността и защита на журналистите и е направен кратък анализ на принципите според Етичния кодекс на българските медии.
Откроени са някои от възможностите относно обучението в сферата на медийната сигурност в Академията на МВР.
Ключови думи: медии, сигурност, журналисти, обучение, Етичен кодекс

A LOOK AT MEDIA SECURITY IN THE REPUBLIC
OF BULGARIA

Prof. Dr. Ilin Savov, Sc.Dr.
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior

Abstract: The article examines the legal aspect of security and protection of journalists and makes a brief analysis of the principles according to the Code of Ethics of the Bulgarian media.
Keywords: media, security, journalists, training, code of ethics

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОКОНКУРЕНТНА СРЕДА
Недялко Недялков
Недялко Недялков

Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността.
Резюме: В условията на висока конкуренция корпоративното управление е поставено пред предизвикателствата значително и бързо да променя различни аспекти от дейността си. Стремежът е към запазване на пазарни дялове, запазване на лоялността на потребителите към предоставяните продукти/услуги, запазване на обемите на производства, продажби, цени, печалби. Управленските подходи са тези, които оказват решаващо влияние върху конкурентоспособността на продуктите/услугите и предприятието като цяло, когато следствие от динамиката на средата, предприятието се окаже във висококонкурентна среда.
Ключови думи: управление, конкуренция

CORPORATE MANAGEMENT IN A HIGHLY  COMPETITIVE ENVIRONMENT
Nedyalko Nedyalkov
Abstract: In a highly competitive environment, corporate management is challenged to change various aspects of its activities significantly and quickly. The objectives are to secure market shares, to maintain consumer loyalty to the products or services provided, to keep production volumes, sales, prices, profits. Management approaches are those that have a decisive influence on the competitiveness of products or services and the enterprise as a whole, when as a result of the dynamics of the environment, the enterprise finds itself in a highly competitive environment.
Keywords: Management, competition

НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ

БИСЕР СЛАВЧЕВ КОСТАДИНОВ е роден на 02.09.1969 г. в гр. София. Завършил е висшето си образование във ВВОВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново и е назначен на работа в МВР през 1993 г. Заемал е последователно изпълнителски и ръководни длъжности в главна дирекция „Гранична полиция“ и дирекция „Вътрешна сигурност“. Ръководител на множество успешно реализирани проекти в областта на граничната сигурност и иновации.
Резюме: През 2022 година на граничните контролно-пропускателни пунктове в Европейския съюз предстои да бъде въведена в експлоатация нова общоевропейска система /Система за влизане/излизане/ (СВИ) в съответствие с Регламент (EС) 2017/2226.
Главна дирекция „Гранична полиция“ се стреми да въвежда върховите технологични постижения в областта на граничното управление. Поредното доказателство за това е, че ГД „Гранична полиция“ бе домакин на пилотен проект, реализиран съвместно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex.
Фокусът бе насочен към пътникопотока на автобусните терминали на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Калотина“ – чрез въвеждане на иновационни решения за саморегистрация, биометрични коридори и безконтактни скенери за верификация на пръстови отпечатъци.
Ключови думи: регламенти за гранични проверки, Frontex, безконтактни скенери, биометрични коридори

NEW EUROPEAN REGULATIONS FOR BORDER INSPECTIONS
Biser Kostadinov

Abstract: In 2022, a new pan-European system / Entry / Exit System / (EES) will be put into operation at border checkpoints in the European Union in accordance with Regulation (EU) 2017/2226.
The General Directorate of Border Police strives to introduce state-of-the-art technology in the field of border management. Another proof of this is that DG Border Police hosted a pilot project implemented jointly with the European Border and Coast Guard Agency FRONTEX.
The focus was on the passenger flow at the bus terminals of Kapitan Andreevo and Kalotina border checkpoints – by introducing innovative solutions for self-registration, biometric corridors and contactless fingerprint scanners.
Keywords: border control regulations, Frontex, contactless scanners, biometric corridors

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Старши преподавател Даниел Делчев,
докторант, Академия на Министерството
на вътрешните работи

Резюме: Настоящата статия разглежда различни правни аспекти от приложението на Общия регламент за защитата на личните данни (ОРЗЛД), конкретно по отношение на извършването на видеонаблюдение, в хода на което се събират и обработват лични данни.
Ключови думи: Лични данни, видеонаблюдение, неприкосновеност

LEGAL ASPECTS OF VIDEO SURVEILLANCE IN THE CONTEXT OF PERSONAL DATA PROTECTION
Senior lecturer Daniel Delchev, PhD student,
Academy of the Ministry of Interior, DStDelchev@mvr.bg

Abstract: The current paper considered different aspects of the implementation of the the General Data Protection Regulation (GDPR), specifically regarding the conduction of video surveillance in the course of which personal data is being gathered and processed.
Keywords: Personal data, video surveillance, inviolability

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В КИБЕРСИГУРНОСТТА
Мирослав Стефанов – докторант

Мирослав СТЕФАНОВ – началник отдел „Оперативно Наблюдение Киберсигурност“; Държавна Агенция „Електронно Управление“; Магистър УниБИТ – специалност: Информационна Сигурност
Докторант УниБИТ – Компютърни Науки
Международни сертификати: CFA – Certified Financial Analytic; CEH – Certified Ethical Hacker; CHFI – Certified Hacking Forensic Investigator; CSA – Certified SOC Analyst; CEI – Certified EC-Council Instructor; CCNA & CCNA Security; Вътрешен одитор по ISO 27001
Водещ в екипа за създаване на магистърските програми в: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – специалност „Киберсигурност“, Преподавател: “Стандарти за информационна сигурност”, Преподавател: “Екосистеми за Киберсигурност”, УниБИТ – специалност „Киберсигурност и компютърна криминалистика“, Преподавател: “ SIEM and SOC Analyst”, Магистърската програма по Киберсигурност във „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – Специалност „Комуникационни мрежи и разследване на киберпрестъпления“, Преподавател: „Threat Hunting with SIEM“
Участвал в разработката на два софтуерни продукта за защита в Киберсигурността с иновативна технология за ефективно откриване и отговор при възникнали хакерски атаки. Помагащи на анализаторите по сигурността да разследват и реагират на кибер заплахи. Платформите за „Управление на Събития в Киберсигурността” и „Киберсигурност“ които са цялостни решение на SIEM.
Притежава опит в изграждане Security Operation Center, защита на корпоративни мрежи, penetration testing и превенция от атаки. Един от учредителите на „Българска Асоциация по Киберсигурност“ и „Българска Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери“
Резюме: Българското общество като част от глобалното интернет семейство, се развива интензивно и уверено в цифровата и информационна ера. Дигиталните инфраструктури се превръщат в гръбнак или критичен фактор за управлението и нормалното функциониране на всички ресурси и системи с национално значение, на модерна и иновативна икономика, прозрачно управление, на модерно и демократично гражданско общество.
Ключови думи: публично-частно партньорствo, киберсигурност, ЕС, критична инфраструктура

PUBLIC- PRIVATE  PARTNERSHIP IN CYBERSECURITY
Miroslav Stefanov

Abstract: Bulgarian society, as part of the global Internet family, is developing intensively and always in the digital and information age. Digital infrastructure is becoming a backbone or a critical factor for the management and proper functioning of all resources and systems of national importance, for a modern and innovative economy, transparent governance, for a modern and democratic civil society.
Key words: public-private partnership, cybersecurity, EU, critical infrastructure.

КИБЕРДИПЛОМАЦИЯТА – НЕОБХОДИМАТА НОВА ПОДРЕДБА НА СТАРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БАРДАЦИ
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев

Стоян ДЕНЧЕВ е професор, доктор на икономически науки. Проф. Денчев реализира своите научни интереси в професионалните направления „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Национална сигурност“. Той е председател на Общото събрание и директор на Института по информация и сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, България. Проф. Денчев е почетен председател на Съюза на народните читалища и член на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.

Ас. д-р Десислава Стоева

Ас. д-р Десислава СТОЕВА e завършила магистратура в АМВР със специалност „Защита на националната сигурност“. Доктор в направление 9.1. Национална сигурност в Университета по библиотекознание и информационни технологии от 2017 година с тема на дисертационния труд „Концепции и политики за киберсигурност в критичната електронна инфраструктура“ Притежава сертификати от Дипломатическия институт на МВнР, по Дипломация и Енергийна дипломация. Реализира научните си интереси в сферата на Граждански контрол върху службите за сигурност ,закон за защита на класифицираната информация и киберсигурност.

Резюме: В свят, в който все повече държави придобиват офанзивни кибер способности, е необходимо и използването на „мека сила“ в случая кибердипломация,играе важна роля за предотвратяване на ескалация или неправомерно приписване на кибератаки, чрез поддържане на постоянен диалог между партньори и потеинциални противници.
Ключови думи: Кибер дипломация, нов ред, сигурност, киберсигурност, международни отношения

CYBER DIPLOMACY – THE NECESSARY NEW ORDER OF THE OLD POLITICAL BARDATS

Prof. D.Sc. Stoyan Denchev, Ass. Dr. Desislava Stoeva

Stoyan DENCHEV is a Professor, Doctor of Economic Sciences. Prof. Denchev realize his scientific interests in a professional fields “Public communication and Information Sciences” & ”National Security” He is a President of the University General Assembly and Director of Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security of the University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria. Prof. Denchev is a Honorary President of the Bulgarian People’s Union of “Chitalishta” (Municipality Cultural Centers) and Member of the Church Warden to the “St. Aleksander Nevski” Patriarch Cathedral, Sofia.

Assistant Professor, Dr. Desislava STOEVA, Department of National Security, Unibit.
Abstract: In a world where more and more countries are acquiring offensive cyber capabilities, the use of „soft power“ in the case of cyberdiplomatics is also important to prevent escalation or misdemeanor attribution of cyber attacks by maintaining a constant dialogue between partners and potential adversaries
Keywords: cyber diplomacy, a new line, security, cybersecurity ,International Relations

KOSOVA INSURANCE SECTOR PERFORMANCE INSURANCE ACTIVITY
Besarb S. Blakaj

Besarb S. BLAKAJ has postgraduate studies MBA at the Technische Universität Vienna, graduated BA in Insurance College Pjetër Budi Prishtina, graduated with the title Dip. CII from Chartered Insurance Institute and professional training at Malta International Training Center MITC. In 2019 he received the degree of Master of Arts in Management, specializing in Insurance Management. With over 20 years of work experience in the insurance industry, during which time he led the project of transformation of management from international to local staff in the Insurance Company Siguria (2001-2003). He also headed the Undewriting and Sales Department as Executive Sales Director at the Dukagjini Insurance Company (2003-2008). In 2004 Besarb Blakaj as one of the founders, was a member of the Board of the American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham Kosova), and in 2007 was a member of the Chartered Insurance Institute, London. Besarb Blakaj held the position of managing partner in the company Global LTD (2008-2015). He is a member of the Board of the AAB Institute for Accounting and Certified Auditors and Chairman of the Board of Kosovo Insurance Bureau. For the past seven years and currently Besarb Blakaj is CEO of the PRISIG Insurance Company. Now he is a doctoral student at the „G. S. Rakovski“ Military Academy at the Faculty of „National Security and Defense“.

Abstract: The insurance market in Kosovo is regulated by law and supervised as part of the financial system by Central Bank of Kosovo. Even though in developed countries the insurance industry is one of the largest industries, in Kosovo is characterizes by a lower degree of concentration compared to other sectors of the financial system. But based on the positive increased performance of insurance industry in the last years the purpose of this article is to set out the number from where it comes.
First part of article will show the activity of insurance market by analyzing the level of density for “life” and “non-life” insurance in generally and each product in particularly through years in relation to GDP and the impact of pandemic COVID-19 and other factors. While the management of claims has a significant role in determining the performance of the insurance market, the article will show the percentage of claims paid by insurance companies and Kosovo Insurance Bureau.
Second part of article will describe the insurance sector performance by analyzing the financial results of “life” and “non-life” insurance, by closing the article with main challenges of the insurance sector.
Keywords: Kosova Insurance Market, role of supervision of Insurance Industry, importance of claims handling, Covid 19, difficulties, challenges of Insurance Industry

ПОСТИЖЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР В КОСОВО. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 
Бесарб С. Блакай
Резюме: Застрахователният пазар в Косово се регулира от закона и се контролира като част от финансовата система от Централната банка на Косово. Въпреки факта, че в развитите страни застрахователната индустрия е една от най-големите индустрии, в Косово се характеризира с по-ниска степен на концентрация в сравнение с други сектори на финансовата система. Въз основа на положителното представяне на застрахователната индустрия през последните години, целта на тази статия е да посочи откъде идва то.
Първата част на статията ще покаже дейността на застрахователния пазар, чрез анализиране на нивото на разпространение на застраховките „живот” и „общото застраховане” като цяло и всеки продукт в частност през годините по отношение на БВП и въздействието на пандемията COVID-19, както и други фактори. Доколко обработката на рекламациите от страна на потребителите има значителна роля за определяне на представянето на застрахователния пазар, статията ще покаже и процента на обезщетенията, изплатени от застрахователните компании и Косовското застрахователно бюро.
Втората част на статията ще опише представянето на застрахователния сектор чрез анализиране на финансовите резултати на застраховките „живот” и „общото застраховане”, като статията ще приключи с основните предизвикателства на застрахователния сектор.
Ключови думи: застрахователен пазар в Косово, роля на надзора на застрахователната индустрия, значение на обработката на рекламации, Covid 19, трудности, предизвикателствата в застрахователната индустрия

ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

доц. д-р Людмила Векова

доц. д-р Людмила Векова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Людмила ВЕКОВА е доцент в ПУ „П.Хилендарски“, ръководител на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия факултет. Доктор по икономика (1989г.), доцент по социална защита (социално осигуряване и социално подпомагане). Била е изпълнителен директор на едни от най-големите пенсионноосигурителни дружества в България – ПОК „ДСК Родина“АД, ПОК „Съгласие“АД, ПОД „Пенсионноосигурителен институт“АД. Научните й интереси са в областта на социалната защита, пенсионното осигуряване и социалното подпомагане. Автор на множество статии и доклади по проблемите на социалното осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване, на организацията и управлението на социалната работа.
Резюме: Статията има за цел да разгледа системата на пенсионното осигуряване от позиите на значението й за обезпечаване на необходимата социална защита на населението и като един от най-важните елементи на системата за социална сигурност във всяка една страна. Разгледани са нейните същностни характеристики и принципи на функциониране. Акцентирано е върху изясняване на значението на пенсията като осигурителен продукт, на условията за придобиване на право и са посочени различните видове пенсионни продукти.
Ключови думи: социална сигурност, пенсионно осигуряване, пенсии, пенсионни продукти,

PENSION INSURANCE AS AN ELEMENT OF THE SOCIAL SECURITY  SYSTEM
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Vekova
Paisii Hilendarski University of Plovdiv
Lyudmila VEKOVA is an associate professor at Plovdiv University „P. Hilendarski“, head of the Department of Social Activities at the Faculty of Pedagogy. Doctor of Economics (1989), Associate Professor of Social Protection (social security and social assistance). She was the CEO of some of the largest pension insurance companies in Bulgaria – PIC DSK Rodina AD, PIC Saglasie AD, PIC Pension Insurance Institute AD. Her research interests are in the field of social protection, pension insurance and social assistance. Author of numerous articles and reports on the problems of social security, supplementary pension insurance, the organization and management of social work.
Abstract: The article aims to consider the pension insurance system from the standpoint of its importance for providing the necessary social protection of the population and as one of the most important elements of the social security system in each country. Its essential characteristics and principles of functioning are considered. Emphasis is placed on clarifying the importance of the pension as an insurance product, the conditions for acquiring the right and the different types of pension products are indicated.
Keywords: social security, pension insurance, pensions, pension products

 

НАТО – СЪЮЗ НА СОЛИДАРНОСТ, НО НЕ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ
Радослав Пашов
Докторант в Университета за национално
и световно стопанство

Радослав ПАШОВ е магистър и бакалавър по финанси с повече от 12 години професионален опит в областта на корпоративните финанси, макро и микроикономиката. Заемал е позициите Изпълнителен директор, Прокурист и член на съвета на директорите на големи български предприятия и холдинги. През 2019 г. е избран за финансов директор на годината за Европа в областта на хартиената индустрия.
Резюме: Статията представя анализ за размера на разходите за отбрана и сигурност, в контекста на поетия от страните-членки на НАТО ангажимент да поддържат разходите за отбрана на минимум 2% от брутния вътрешен продукт.
Ключови думи: НАТО, разходи за отбрана и сигурност, солидарност.

NATO – UNION OF SOLIDARITY,
BUT NOT IN EVERY ASPECT
Radoslav Pashov
PhD student at the University of National
and the world economy

Radoslav PASHOV has a master‘s degree and a bachelor‘s degree in finance with more than 12 years of professional experience in the field of corporate finance, macro and microeconomics. He has held the positions of Executive Director, Procurator and member of the Board of Directors of large Bulgarian companies and holdings. In 2019, he was named CFO of the Year for Europe in the paper industry.
Abstract: The article presents an analysis of the level of defense and security spending, in the context of the commitment of NATO member states to keep defense spending at least 2% of gross domestic product.
Key words: NATO, defense and security spending, solidarity.

СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ
Петър Начев
докторант към катедра „Организация
и методология на социалните дейности“

Магистър по право от Юридическия факултет на Университет Монпелие I, Франция. Има придобита магистърска степен и в специалност „Банково и финансово право” с основна материя „Регулация на банковия сектор” отново в Университет Монпелие 1, Франция.
Понастоящем ПЕТЪР НАЧЕВ е директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика.
Автор е на редица публикации по теми, свързани с финансови въпроси, социална и солидарна икономика и корпоративна социална отговорност.
Резюме: В рамките на доклада се прави опит да се разграничат етапите на развитие на социалните инвестиции като по този начин се цели да се прогнозира ролята на социалното предприемачество при тяхната реализация и сферите, в които могат да се очакват осезаеми въздействия.
Докладът допринася косвено за изясняване и на социалната сигурност през призмата на социалната икономика, социалното предприемачество и социалните инвестиции
Ключови думи: социални инвестиции, социално предприемачество

SOCIAL INVESTMENT – STAGES OF DEVELOPMENT
Petar Nachev
PhD student at the Department of Organization and Methodology of Social Activities

Investments in social entrepreneurship are the subject of research and debate in the scientific community due to their importance for the sustainability and market functioning of social enterprises. There is still a lack of broad debate on the topic, which makes it particularly relevant and significant.
Abstract:  Investments in social entrepreneurship differ from investments in the conventional sector based on achieved social returns and realized social benefit.
The report attempts to distinguish the stages of development of social investments, thus aiming to predict the role of social entrepreneurship in their implementation and areas where tangible impacts can be expected.
Keywords: social entrepreneurship, social investments

НOВИЯТ СВEТOВEН РEД – ВЪЗМOЖНOТO МУ НAЧAЛO OТ ВOЙНAТA В УКРAЙНA?
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв e
дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Разгледани са различните историческите аспекти на зараждането на различни икономически модели, по които се развива светът като цяло. Модели, които стоят в основата на противоборството между различни страни, едните от които изповядват и/или прилагат елементи от единия модел и други, които прилагат елементи от другия модел. Акцентирано е върху разкриването на това, кoи сa oснoвнитe фрoнтoвe, кoитo мoгaт дa бъдaт пoсoчeни кaтo oснoвни в прoтивoпoстaвянeтo, в прoтивoбoрствoтo, нa eдиният и другият икoнoмичeски мoдeли, кoитo по редица определения и зависимости зaдaвaт нaчaлoтo нa нoв свeтoвeн рeд. Направен е кратък преглед на значението и влиянието на всеки един от тези фронтове, като се прави опит да се разкрие влиянието и значението на фронта „военни действия“ за възможното налагане на един модел на развитие за сметка на друг такъв.
Ключови думи: икономически модели, технологии, системи за управление, нов световен ред, фронтове на противопоставяне, война, информационна операция.

THE NEW WORLD ORDER – ITS POSSIBLE BEGINNING FROM THE WAR IN UKRAINE?
Colonel Associate Professor Stoyan Stoychev, PhD
Associated Professor in Joint Operations and Planning Department,
part of National Security and Defence Faculty,
chief of Joint Operations and Planning Department

Abstract: The various historical aspects of the emergence of various economic models, according to which the world as a whole is developing, are considered. Models that underlied the confrontation between different countries, some of which profess and / or apply elements from the one model, and others that apply elements from the other model. Emphasis is placed on revealing which are the main fronts, which can be mentioned as the main ones in the opposition, in the opposition, to the one and the other economic models, which according to a number of definitions and dependencies for.
A brief overview of the significance and influence of each of these fronts is made, trying to reveal the influence and significance of the „military action“ front for the possible imposition of one model of development at the expense of another.
Key words: economic models, technologies, management systems, new world order, fronts of opposition, war, information operation.

 

Рецензии и Ревюта
Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов

Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов, заместник декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс).
Автор е на четири монографии и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност.
Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.

РЕЦЕНЗИЯ
от полковник доцент д-р инж. Галин Райнов Иванов
на монографичен труд със заглавие
„МЕНИДЖМЪНТ НА ОТБРАНАТА.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ
И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Автор: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков
Монографичният труд е разработен с идеята да изложи още един възглед за сложния и комплексен характер на мениджмънта на отбраната, както и някои теоретични модели, възможни подходи, инструментариум, добри практики и решения за изграждане и функциониране на адекватни отбранителни способности.

Полковник доц. д-р Петко Димов

Полковник доц. д-р Петко Димов, директор на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Военното си образование е придобил в Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново през 1999 г., след това става магистър по военно дело във Военна академия „Г. С. Раковски“, а малко по-късно и „Стратегически курс“ в същата Академия. Освен това е завършил магистратура по „Психология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и специалност „Приложна психология, невропсихология и психотерапия“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Като командир на взвод и рота е служил е в гарнизоните Бояново и Шумен, по-късно като командир на батальон е началник на гарнизон Русе и в офиса на Командващия на Съвместното командване на силите в София. Преподавателската му дейност започва като асистент и главен асистент в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, след което става доцент във Военна академия – София.
Той е Доцент в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, преподава по дисциплината „Информационна сигурност“ и в два курса за следдипломна квалификация „Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализатори на информацията в социалните мрежи“.
Автор на монографиите „Приложение на уеб технологии за защита на националната сигурност”, “SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини”, „Фалшивите новини“ и редица учебници и публикации за дистанционно обучение и работа в онлайн среда. Издател и редактор на уеб сайта Postvai.COM, в който може да се научи повече за него.

РЕЦЕНЗИЯ
от полковник доцент д-р Петко Стефанов димов
на монографичен труд със заглавие
„МЕНИДЖМЪНТ НА ОТБРАНАТА.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ
И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Автор: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков
В монография е обобщен богатия професионален опит на автора доцент д-р Иван Вълков, като дългогодишен преподавател във Военна академия по разглежданата тематика.