Отваряме брой 6 на списание Национална сигурност, статиите можете да изпращате на посочените в сайта имейл адреси.

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

Борислав Гуцанов Гуцанов

Борислав Гуцанов Гуцанов
докторант самостоятелна подготовка
към катедра „Съвместни операции и планиране“,
факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г. С. Раковски“
Резюме: Националната отбранителна стратегия (НОС), приета с Решение 283 на Министерския съвет на 18 април 2016 г. е програмен документ, в чиято основа са залегнали приоритетите на националната сигурност и защитата на националните интереси, определени в Конституцията и Стратегията за национална сигурност на Република България. Тя е съобразена със Стратегическата концепция на НАТО, Европейската стратегия за сигурност и международните договори, по които Република България е страна. НОС е база за разработване на Доктрината на въоръжените сили на Република България и за развитие на доктриналните документи на въоръжените сили (ВС).
Ключови думи: Национална отбранителна стратегия, Стратегическа концепция на НАТО, Въоръжени сили, Военно-стратегическа среда, Стратегическа оценка на околната среда за сигурност, Политика за отбрана, Мисии.
NATIONAL DEFENSE STRATEGY –
MODERN DIMENSION
Borislav Gutsanov Gutsanov
Abstract: The National Defense Strategy (NDS) is a program document based on the priorities of national security and protection of national interests set out in the Constitution and the National Security Strategy of the Republic of Bulgaria. It is in line with NATO’s Strategic Concept, the European Security Strategy and the international treaties to which the Republic of Bulgaria is a party. The NDS is the basis for the development of the Doctrine of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria and for the development of the doctrinal documents of the Armed Forces (AF).
NDA assesses the military-strategic environment, determines the country’s defense goals and outlines the ways to achieve them, describes the tasks of the ministries and departments responsible for the country’s defense, specifies the tasks of the Armed Forces, the forms and methods for their implementation and determines the means and resources needed. It defines the macro framework for the country’s defense and regulates the relationship between the national economy and the country’s defense.
Key words: National Defence Strategy, NATO’s Strategic Concept, Armed Forces, Military-strategic Environment, Security Strategic Environment Evaluation, Defence Policy, Missions.

 

 

РОЛЯТА НА НАКАЗАТЕЛНАТА РЕПРЕСИЯ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Д-Р ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

Десислава ПЕТРОВА е родена през 1982 г. в София. Завършва право в УНСС през 2005 г., а през 2020 г. завършва магистратура по специалността „Защита на националната сигурност“ в Университет „АМВР“. Последователно е младши прокурор (2007–2010), прокурор (2010-2017) в Софийска районна прокуратура и прокурор в Софийска градска прокуратура (от 2017). От 2013 г. е хоноруван асистент по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а през 2016 г. и в Университета за национално и световно стопанство. От 2015 г. е постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори в Националния институт на правосъдието. През 2015 г. защитава докторантура по наказателен процес в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Автор е на научни публикации и на монографичния труд „Съдебното следствие в наказателния процес“ (София, 2016).
Резюме: Актуалният въпрос относно необходимостта от Концепция за наказателната политика на Република България за периода 2020-2025 г. и приетата такава предпоставят размисли относно ролята на наказателната репресия като средство за превенция на престъпността. В настоящия материал е аргументирана позицията, че съвременната правна рамка въплъщава идеята за превантивната роля на наказателната репресия, макар обосновано да я извежда като последно средство за противодействие.
Ключови думи: Наказателен кодекс, Наказателнопроцесуален кодекс, индивидуална превенция, обща превенция, репресия

THE ROLE OF CRIMINAL REPRESSION IN CRIME PREVENTION
DESISLAVA PETROVA, PhD
Abstract: The current issue regarding the need for the Concept for the Criminal Policy of the Republic of Bulgaria for the period 2020-2025 and the adopted one, suggest a reflection on the role of criminal repression as a means of preventing crime. The present article argues that the current legal framework embodies the idea of the preventive role of criminal repression, although it reasonably brings it as a last mean of counteraction.
Key words: Penal code, Criminal Procedure Code, individual prevention, general prevention, repression

ОСОБЕННОСТИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ССО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията по-конкретно е разгледано участието на сили за специални операции в операции по разрешаването на кризи, както и някои аспекти по отношение реализиране на разузнаването и взаимодействието между различните служби и структури имащи отношение към създаването на информационна среда необходима за ефективно противодействие на възникнали заплахи за националната сигурност.
Ключови думи: сили за специални операции, разузнаване, национална сигурност, информационна среда.

FEATURES OF INTELLIGENCE CONCERNING
THE SPECIAL FORCES DURING OPERATIONS CONDUCTED OF NATIONAL SECURITY INTEREST
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines in particular the involvement of Special Forces in crisis resolution operations, as well as some aspects of the implementation of intelligence and interaction between the various services and structures involved in creating the information environment needed to effectively counter emerging threats concernig national security.
Key words: Special Forces, intelligence, nacional security, information environment.

ПАТРИОТИЗЪМ – главният потърпевш от зигзагообразното развитие на българския народностен потенциал /Бягството от отечеството/
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ – /ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Погледнато от един по-различен „ъгъл“ към темата, се акцентира над една особена идеология над явлението патриотизъм, подкрепено с кратки /но точни/ примери от историята и оставащо на нас, тези в настоящето, гонейки обещания и думи за приказност извън пределите на отечеството, но най-вече към тези, следвайки бъдещето да осъзнаем ценностите си, да подобрят начина си на мислене и запазване на морала към тях самите и обществото – един от важните „ключове“ към запазване на достойнството пред самите нас, Светът и Майка България!
Темата и акцентите в нея подсказват на аудиторията как липсата на принципи и игнор към „корените“ би довело и до обезличаването ни първо като личности и второ като нация – тема интересна към настоящето!
Ключови думи: отечество, патрия, патриотизъм, граждани-държава, морал, идеология, Майка България, Българи, Дан Колов, промяната на мисленето.

PATRIOTISM – the main victim of the zigzag development of the Bulgarian national potential /Escape from the fatherland/
Tihomir Blagovestov
Abstract: Seen from a different „angle“ to the topic, the emphasis is on a special ideology over the phenomenon of patriotism, supported by short (but accurate) examples from history and left to us, those in the present, chasing promises and words of fairytale outside the homeland , but especially to those who follow the future to realize their values, to improve their way of thinking and to preserve morality towards themselves and society – one of the important „keys“ to preserving dignity before ourselves, the World and Mother Bulgaria!
The topic and the accents in it suggest to the audience how the lack of principles and ignorance of the „roots“ would lead to our depersonalization, first as individuals, second as a nation – a topic interesting to the present!
Key words: fatherland, patria, patriotism, citizens-state, morality, ideology, Mother Bulgaria, Bulgarians, Dan Kolov, the change of thinking.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Юлиян Асенов

Юлиян АСЕНОВ придобива бакалавърската си степен в УНИБИТ по специалност Национална сигурност и културно-историческо наследство. Магистър по история на „Европейския Югоизток“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси: История и политика на Европейския Югоизток, защита на културно историческото наследство.
Резюме: След края на Втората световна война югославските партизани продължават да поддържат своите редици. Бившите бойци се обединяват под шапката на съюз, който има силно влияние в новата социалистическа държава.
В България югославските партизани и тяхната съпротива по време на Втората световна война са обект на редица изследвания. Но дейността им след войната не е така широко разглеждана.
Настоящата статия накратко разглежда организациите на ветераните в Югославия след края на Втората световна война, акцентирайки върху Съюза от асоциации на борците от народноосвободителната война в Югославия (САБНОВ – SUBNOR). Разглежда се организационният характер, вътрешно-политическото влияние и международна дейност на съюза, която обхваща и България.
За целта са използвани непубликувани и публикувани документи от Държавния архив на Република Хърватия (ДАХ) – фонд САБНОВ, сборници, статии и интернет източници.
Ключови думи: Югославия, ветерани, борци, САБНОВ,СБНОВ, СУБНОР, партизани, организации на ветераните, SBNOR, SUBNOR.

Veterans‘ organizations in Yugoslavia after the end of World War II
Yuliyan Asenov
Abstract: After the end of World War II, the Yugoslav partisans continued to maintain their ranks. Former fighters unite under the umbrella of an alliance that has a strong influence in the new socialist state.
In Bulgaria, the Yugoslav partisans and their resistance during the Second World War are the subject of a number of studies. But their activities after the war were not so widely discussed.
This article briefly examines the organizations of veterans in Yugoslavia after the end of the Second World War, focusing on the Union of Associations of Fighters from the People‘s Liberation War in Yugoslavia (SUBNOR). The organizational character, the domestic political influence and international activity of the union, which also covers Bulgaria, are considered.
For this purpose, unpublished and published documents from the State Archives of the Republic of Croatia (DAH) – SUBNOR Fund, collections, articles and Internet sources were used.
Key words: Yugoslavia, veterans, fighters, SUBNOR, partisans, veterans‘ organizations, SBNOR.