Списание "Национална сигурност"

Брой 18.

Отваряме брой 18 със статията на Ивайо Игнатов „Видове подвеждащи новини и борбата стях“.В съвременното информационно общество хората имат достъп до безкрайно количество информация. Наред с полезната и достоверната информация, в обращение се намира и много информация с неясен произходи и съмнително качество.

THE INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION IMPACT IN CRISIS MANAGEMENT: JORDAN AS A CASE STUDY
FASAL TAYEL ALABDALLAT

University of National and World Economy Sofia, Bulgaria
College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO
Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV

Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management from M’utah University. I worked in Jordanian Ministry of foreign affairs – at the Jordanian embassy in Israel now I working at the prime ministry of Jordan.

Abstract: This study aimed to identify intellectual capital by its dimension (human capital, structural capital, and relational capital ) and its impact in crisis management by its dimensions (Crisis Media, Information Systems, Resource Mobilization, and speed of response) through the intermediate role of innovation in the National Center for Security and Crisis Management. The study community consists of the category of administrators in the senior and middle management at the NCSCM, namely the Head of the center, a department manager, a department head, and an employee at the same level as the head of the department, where their number was 150 administratively, and the resolution was used as the main tool for data collection. The comprehensive inventory method was used because it is commensurate with the small size of the study community, where (150) questionnaires were distributed, (70) valid questionnaires were recovered for analysis, and the ratio of (4.6, 6).
The study reached several results: there is a statistically significant effect at a moral level (α ≤ 0.05 for intellectual capital in its Dimensions (human capital , structural capital, and relational capital) and in crisis management in its Dimensions combined (Crisis Media, Information Systems, Resource Mobilization, and speed of response), and there is a statistically significant effect at a moral level (α ≤ 0.05) for intellectual capital in its Dimension(human capital, structural capital, capital there is a statistically significant effect at a moral level(α ≤ 0.05) for innovation in crisis management.

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ
ИВАЙЛО ИГНАТОВ
Военна академия „Г. С. Раковски“

Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специализация „Организация и управление на комуникационните и информационните средства в оперативно-тактическите формирования“.
През 2021 година като началник на сектор в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ и придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“, научна специалност „Киберсигурност“.
Води лекции на студенти в магистърски и бакалавърски програми в областта на електронното управление и информационната сигурност. Има публикации и доклади в научни конференции по теми, свързани с информационната сигурност и електронното обучение.
Резюме: В съвременното информационно общество хората имат достъп до безкрайно количество информация. Наред с полезната и достоверната информация, в обращение се намира и много информация с неясен произходи и съмнително качество. В статията са описани някои от най-разпространените методи за поднасяне на подвеждащи новини и манипулирана информация, както и техните характерни елементи по които да бъдат разпознати като такива.
Ключови думи: Подвеждащи новини, манипулирана информация, фалшиви новини, дигитални компетентности, медийна грамотност, информационна грамотност, критично мислене.

TYPES OF MISLEADING NEWS AND THE FIGHT AGAINST THEM
IVAYLO IGNATOV
Military Academy „G. S. Rakovski“

Colonel Doctor Ivaylo IGNATOV, Head of the „Administrative“ Department of the Military Academy „G. S. Rakovski“.
Abstract: In today‘s information society, people have access to an infinite amount of information. Along with the useful and reliable information, there is also a lot of information with unclear origins and questionable quality in circulation. The article describes some of the most common methods of presenting misleading news and manipulated information, as well as their characteristic elements by which they can be recognized as such.
Keywords: Misleading news, manipulated information, fake news, digital competences, media literacy, information literacy, critical thinking.