Списание "Национална сигурност"

Брой 17

Започваме брой 17 със статия за мигрантската криза, която е феномен и има дълга история. Налице са различни нейни подбуди, които застрашават националната сигурност. В статия се проследяват причините за възникването ѝ, маршрутите за достигане на търсената дестинация от мигрантите, заплахите и рисковете, които те носят за националната сигурност, както и състоянието на миграционния процес в страните от ЕС.

МИГРАНТСКАТА КРИЗА ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ДОЦЕНТ Д-Р БОЙКО ПЕТЕВ
Доцент във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Хоноруван преподавател в Нов български университет – гр. София
e-mail: boykopetev@gmail.com

Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София.
Резюме: Мигрантската криза е феномен и има дълга история. Налице са различни нейни подбуди, които застрашават националната сигурност. С настоящата статия ще проследим причините за възникването ѝ, маршрутите за достигане на търсената дестинация от мигрантите, заплахите и рисковете, които те носят за националната сигурност, както и състоянието на миграционния процес в страните от ЕС.
Ключови думи: мигрантска криза, мигранти, заплахи, национална сигурност.

THE MIGRANT CRISIS THREATS NATIONAL SECURITY
BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: The migrant crisis is a phenomenon and has a long history. There are various motives of hers that threaten national security. With this article, we will trace the reasons for its occurrence, the routes for migrants to reach their desired destination, the threats and risks they pose to national security, as well as the state of the migration process.
Key words: migrant crisis, migrants, threats, national security.

THE IMPACT OF STRATEGIC AGILITY IN CRISIS MANAGEMENT AT JERASH PRIVATE UNIVERSITY-JORDAN-2024
FAISAL TAYEL ALABDALLATT

University of National and World Economy Sofia, Bulgaria
College of business; e-mail: FAISAL.ABDALLAT@PM.GOV.JO
Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV

Bachelor: history – from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management from M’utah University. I worked in Jordanian Ministry of foreign affairs – at the Jordanian embassy in Israel now I working at the prime ministry of Jordan.
Abstract: This study aimed to identify the impact of strategic agility in its combined dimensions (strategic sensitivity, Fluidity of resources, collective commitment and technology) in crisis management in its combined dimensions (early warning signals, preparedness and Prevention, damage containment, recovery activity, learning) at Jerash private university, Jordan, in the northern province. In this study, the descriptive analytical method and inferential statistics were adopted, the researcher (Faisal Al-Abdallat) developed a questionnaire after studying a number of similar articles consisting of (45) paragraphs (169) questionnaires were distributed to the members of the study community at Jerash private university, The study community consisted of senior staff in the senior and middle management, represented by the president, vice president, Dean, deputy dean, assistant dean, head of the Department, director of a department at the University. the number of questionnaires retrieved (109) questionnaires valid for analysis amounted to (64.449) from the study community. The study data were analyzed using the statistical analysis program (SPSS(v20). The study reached a set of results, the most prominent of which is that there is a positive impact between the independent variable strategic agility with its dimensions (strategic sensitivity, Fluidity of resources, collective commitment to technology combined on the dependent variable crisis management with its dimensions (early warning signals preparedness, prevention damage containment, recovery of learning activity), where the relative importance of the independent variable strategic agility was high, with an overall arithmetic mean (3.5). After “technology”, it came in first place with an arithmetic average of (3.6) and high relative importance, and the relative importance of the dependent variable came on average, if the overall average was (3.31). At Jerash University.
Keywords: strategic agility, crisis management

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИВАЙЛО ИГНАТОВ
Военна академия „Г. С. Раковски“

Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специализация „Организация и управление на комуникационните и информационните средства в оперативно-тактическите формирования“.
През 2021 година като началник на сектор в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ и придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“, научна специалност „Киберсигурност“.
Води лекции на студенти в магистърски и бакалавърски програми в областта на електронното управление и информационната сигурност. Има публикации и доклади в научни конференции по теми, свързани с информационната сигурност и електронното обучение.
Резюме: Информационната грамотност и медийната грамотност са част от дигиталните компетентности и са задължително условие за успешна реализация в съвременното информационно общество. Съществуват множество добри практики за ползването на медиите като доставчици на информация, но освен това се използват различни методи за манипулация и заблуда на потребителите. В статията са разгледани въпросите относно това, какво представлява и какво включва медийната грамотност, кои са нейните основни характеристики и защо е важно за съвременния човек да притежава медийна грамотност.
Ключови думи: Дигитални компетентности, медийна грамотност, ключови умения, информационно общество.

MEDIA LITERACY AS PART OF DIGITAL COMPETENCES
IVAYLO IGNATOV
Military Academy “G. S. Rakovski”

Abstract: Information literacy and media literacy are part of digital competences and are a prerequisite for successful implementation in the modern information society. There are many good practices for using the media as information providers, but in addition, various methods are used to manipulate and mislead consumers. The article examines the questions about what media literacy is and what it includes, what its main characteristics are, and why it is important for a modern person to have media literacy.
Keywords: Digital competences, media literacy, key skills, information society.