Брой 15

Брой 15

В брой 15 ще прочетете за „Екологичните, параметри свързани с климатичните промени в света“ – Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени.

УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
д-р Васил Колев
Юрисконсулт в „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско
предприятие „Организация и контрол
на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Юрисконсулт в „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с правните аспекти при организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва аспектите, които са свързани с градската мобилност, обществения транспорт и националната сигурност. Обърнато е внимание върху бъдещите перспективи и евентуално развитие.
Ключови думи: обществен транспорт, национална сигурност, перспективи, инфраструктура

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND PUBLIC TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA – FUTURE AND PROSPECTS
Vasil Kolev PhD.
Legal adviser – “Organization and control of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article explores aspects related to urban mobility, public transport, and national security. Attention has been paid to prospects and possible developments.
Key words: public transport, national security, prospects, infrastructure

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Резюме: Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени. Разгледано е влиянието на Северния и Южен полюс, относно повишаването на температурите в световен мащаб и влиянието им за цялото човечество.
Ключови думи: екология, климатични промени, Северен полюс, Южен полюс, национална сигурност

ENVIRONMENTAL PARAMETERS RELATED TO CLIMATE CHANGE IN THE WORLD

Atanaska Tuntova PhD.

Abstract: The article explores the world policies and trends that take place regarding the ecology and the issue of climate change. The influence of the North and South Poles on rising global temperatures and their impact on all mankind has been examined too.
Key words: ecology, climate change, North Pole, South Pole, national security

ПРОЦЕСЪТ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА, KATO ЕЛЕМЕНТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Всеобхватният подход за планиране на съвместни операции е един от най-ефективните подходи за изпълнение на процеси и прилагане на процедури в една система от системи, каквато се явяват съюзните сили на HATO, генерирани за провеждане на дадена операция. Най общо всеобхватният подход е изражение на процеса на подготовка и планиране на операциите на HATO, заложен в директивата за всеобхватно планиране на операциите. А чрез него процесът на извличане и прилагане на поуките от практиката (Lessons Learned) се реализира възможно най-цялостно и е в състояние да обхване различните фактори на средата, които предшестват, а и съществуват и се проявяват и в хода на провеждането на дадената операция от съюзните сили на Алианса.
Ключови думи: всеобхватен подход (BП), системен подход, системен анализ, поуки от практиката, база данни, развитие на познанието, ефективност, ефекти.

THE PROCESS OF EXTRACTION AND APPLYING LESSONS LEARNED, LIKE ELEMENT OF THE COMPREHENSIVE APPROACH

Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: A comprehensive approach to joint operations planning is one of the most effective approaches to executing processes and applying procedures within a system of systems such as NATO‘s joint forces, generated to conduct a given operation. More generally, the comprehensive approach is an expression of the NATO operations preparation and planning process as set out in the Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). And through it, the process of extracting and applying lessons from practice (Lessons Learned) is realized as comprehensively as possible and is able to cover the various factors of the environment that precede, and also exist and manifest themselves in the course of the given operation by the allied forces of the Alliance.
Key words: comprehensive approach, system approach, system analysis, lessons learned, data base, knowledge development, effectiveness, effects.

 

 

 

 

SUSTAINABLE DIGITALISATION NEEDS MEASUREMENT OF SUCCESS

Daniel Willi Eggerding
University of Library Studies and Information Technologies
daniel.eggerding@outlook.de

Daniel Willi Eggerding is working in the field of consulting the public services and has more than 12 years of experience with digitisation.

Abstract: The digital transformation of public life is of particular importance. The success of digitisation must be measured on the basis of key figures and set in relation to costs.
Key words: digitisation strategy, digitalisation, strategy, cities, municipalities, local authority, municipality.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Надежда Димитрова

Надежда Веселинова ДИМИТРОВА, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма по Наказателно процесуално право към катедра „Наказателно правни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
e – mail: nat_894@abv.bg
Рецензия: В статията e посочена фигурата на прокурорът като компетентен орган да измени първоначалното обвинение. Разгледана е процедурата по изменение на обвинението в съдебно заседание на първа инстанция по дела от общ характер.
Ключови думи: прокурор, изменение на обвинението, съдебна инстанция, съдебни дела от общ характер.

PROCEDURE FOR AMENDING THE INDICTMENT  IN A COURT SESSION  OF THE FIRST INSTANCE IN CASES OF A GENERAL NATURE
Nadezhda Dimitrova

Abstract: The article mentions the figure of the as the competent authority to amend the original charge. The procedure for amending the indictment in a court session of the first instance in cases of a general nature was examined.
Key words: prosecutor, amendment a charge, judicial instance, judicial affairs of a general nature

ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ВИДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ – РИСК ЗА ФИНАНСОВАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ
Андрей Михайлов

Андрей МИХАЙЛОВ – през 2021 – 2022 г. е бил член на Комисията по отбрана в 46-то Народно събрание, член на Комисията за контрол на специалните служби в 47-то Народно събрание. Председател на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО през 2022 г. Докторант във ВА „Г.С. Раковски“
Резюме: Изпирането на пари е предизвикателство в световен мащаб, а когато са замесени видни политически личности (ВПЛ) или членове на техните семейства, проблемът става още по-сериозен и потенциално може да засегне доверието във финансовата система и авторитета на страната като цяло. В статията са посочени примери за изпиране на пари от политически личности, което позволява да се изведат някои общи белези и да се направят препоръки с цел подобряване на противодействието от страна на държавните органи и финансовия сектор.
Ключови думи: изпиране на пари, видни политически личности, риск, политическа стабилност
EXAMPLES OF MONEY LAUNDERING BY POLITACALLY EXPOSED PERSONS – A RISK
FOR FINANCIAL AND POLITICAL STABILITY
Andrey Mihaylov
Andrey MIHAILOV – member of the Defense Committee in the 46th National Assembly of Republic of Bulgaria in 2021 – 2022, a member of the Committee for Control of Special Services in the 47th National Assembly. Chairman of the Bulgarian delegation to the NATO Parliamentary Assembly in 2022. PhD candidate in Military Academy “Rakovsky”
Abstract: Money laundering is a global challenge, and when politically exposed persons (PEPs) or their family members are involved, the problem becomes even more serious and can potentially affect the credibility of the financial system and the country’s reputation as a whole. The article provides examples of money laundering by political persons, allowing some common features to be identified and recommendations to be made in order to improve the counteraction by public authorities and the financial sector.
Key words: Money laundering, Politically exposed persons, Risk, Political stability