Брой 15

Брой 15

В брой 15 ще прочетете за „Екологичните, параметри свързани с климатичните промени в света“ – Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени.

УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
д-р Васил Колев
Юрисконсулт в „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско
предприятие „Организация и контрол
на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Юрисконсулт в „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с правните аспекти при организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва аспектите, които са свързани с градската мобилност, обществения транспорт и националната сигурност. Обърнато е внимание върху бъдещите перспективи и евентуално развитие.
Ключови думи: обществен транспорт, национална сигурност, перспективи, инфраструктура

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND PUBLIC TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA – FUTURE AND PROSPECTS
Vasil Kolev PhD.
Legal adviser – “Organization and control of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article explores aspects related to urban mobility, public transport, and national security. Attention has been paid to prospects and possible developments.
Key words: public transport, national security, prospects, infrastructure

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Резюме: Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени. Разгледано е влиянието на Северния и Южен полюс, относно повишаването на температурите в световен мащаб и влиянието им за цялото човечество.
Ключови думи: екология, климатични промени, Северен полюс, Южен полюс, национална сигурност

ENVIRONMENTAL PARAMETERS RELATED TO CLIMATE CHANGE IN THE WORLD

Atanaska Tuntova PhD.

Abstract: The article explores the world policies and trends that take place regarding the ecology and the issue of climate change. The influence of the North and South Poles on rising global temperatures and their impact on all mankind has been examined too.
Key words: ecology, climate change, North Pole, South Pole, national security

ПРОЦЕСЪТ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА, KATO ЕЛЕМЕНТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Всеобхватният подход за планиране на съвместни операции е един от най-ефективните подходи за изпълнение на процеси и прилагане на процедури в една система от системи, каквато се явяват съюзните сили на HATO, генерирани за провеждане на дадена операция. Най общо всеобхватният подход е изражение на процеса на подготовка и планиране на операциите на HATO, заложен в директивата за всеобхватно планиране на операциите. А чрез него процесът на извличане и прилагане на поуките от практиката (Lessons Learned) се реализира възможно най-цялостно и е в състояние да обхване различните фактори на средата, които предшестват, а и съществуват и се проявяват и в хода на провеждането на дадената операция от съюзните сили на Алианса.
Ключови думи: всеобхватен подход (BП), системен подход, системен анализ, поуки от практиката, база данни, развитие на познанието, ефективност, ефекти.

THE PROCESS OF EXTRACTION AND APPLYING LESSONS LEARNED, LIKE ELEMENT OF THE COMPREHENSIVE APPROACH

Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: A comprehensive approach to joint operations planning is one of the most effective approaches to executing processes and applying procedures within a system of systems such as NATO‘s joint forces, generated to conduct a given operation. More generally, the comprehensive approach is an expression of the NATO operations preparation and planning process as set out in the Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). And through it, the process of extracting and applying lessons from practice (Lessons Learned) is realized as comprehensively as possible and is able to cover the various factors of the environment that precede, and also exist and manifest themselves in the course of the given operation by the allied forces of the Alliance.
Key words: comprehensive approach, system approach, system analysis, lessons learned, data base, knowledge development, effectiveness, effects.

 

 

 

 

SUSTAINABLE DIGITALISATION NEEDS MEASUREMENT OF SUCCESS

Daniel Willi Eggerding
University of Library Studies and Information Technologies
daniel.eggerding@outlook.de

Daniel Willi Eggerding is working in the field of consulting the public services and has more than 12 years of experience with digitisation.

Abstract: The digital transformation of public life is of particular importance. The success of digitisation must be measured on the basis of key figures and set in relation to costs.
Key words: digitisation strategy, digitalisation, strategy, cities, municipalities, local authority, municipality.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Надежда Димитрова

Надежда Веселинова ДИМИТРОВА, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма по Наказателно процесуално право към катедра „Наказателно правни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
e – mail: nat_894@abv.bg
Рецензия: В статията e посочена фигурата на прокурорът като компетентен орган да измени първоначалното обвинение. Разгледана е процедурата по изменение на обвинението в съдебно заседание на първа инстанция по дела от общ характер.
Ключови думи: прокурор, изменение на обвинението, съдебна инстанция, съдебни дела от общ характер.

PROCEDURE FOR AMENDING THE INDICTMENT  IN A COURT SESSION  OF THE FIRST INSTANCE IN CASES OF A GENERAL NATURE
Nadezhda Dimitrova

Abstract: The article mentions the figure of the as the competent authority to amend the original charge. The procedure for amending the indictment in a court session of the first instance in cases of a general nature was examined.
Key words: prosecutor, amendment a charge, judicial instance, judicial affairs of a general nature

ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ВИДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ – РИСК ЗА ФИНАНСОВАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ
Андрей Михайлов

Андрей МИХАЙЛОВ – през 2021 – 2022 г. е бил член на Комисията по отбрана в 46-то Народно събрание, член на Комисията за контрол на специалните служби в 47-то Народно събрание. Председател на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО през 2022 г. Докторант във ВА „Г.С. Раковски“
Резюме: Изпирането на пари е предизвикателство в световен мащаб, а когато са замесени видни политически личности (ВПЛ) или членове на техните семейства, проблемът става още по-сериозен и потенциално може да засегне доверието във финансовата система и авторитета на страната като цяло. В статията са посочени примери за изпиране на пари от политически личности, което позволява да се изведат някои общи белези и да се направят препоръки с цел подобряване на противодействието от страна на държавните органи и финансовия сектор.
Ключови думи: изпиране на пари, видни политически личности, риск, политическа стабилност
EXAMPLES OF MONEY LAUNDERING BY POLITACALLY EXPOSED PERSONS – A RISK
FOR FINANCIAL AND POLITICAL STABILITY
Andrey Mihaylov
Andrey MIHAILOV – member of the Defense Committee in the 46th National Assembly of Republic of Bulgaria in 2021 – 2022, a member of the Committee for Control of Special Services in the 47th National Assembly. Chairman of the Bulgarian delegation to the NATO Parliamentary Assembly in 2022. PhD candidate in Military Academy “Rakovsky”
Abstract: Money laundering is a global challenge, and when politically exposed persons (PEPs) or their family members are involved, the problem becomes even more serious and can potentially affect the credibility of the financial system and the country’s reputation as a whole. The article provides examples of money laundering by political persons, allowing some common features to be identified and recommendations to be made in order to improve the counteraction by public authorities and the financial sector.
Key words: Money laundering, Politically exposed persons, Risk, Political stability

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

д-р СТЕФАНИЯ МИРЧЕСКА

д-р СТЕФАНИЯ МИРЧЕСКА

Д-р Стефания МИРЧЕСКА е държавен служител в Министерството на електронното управлениe, Дирекция „Политики за електронно управление“, отдел „Стратегическо планиране на електронното управление“. Дипломира се в Техническия университет като бакалавър, и защитава магистърската си степен в Queen Mary University, London UK. През 2017 година защитава докторската дисертация по направление Национална сигурност – Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността) в Академията на министерството на вътрешните работи. Участва в множество изследователски проекти в областта на националната сигурност и колективи за разработване на стратегически документи и доктринални документи на национално и европейско ниво, участва и в различни проекти на НАТО. Член е на работни групи към Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Автор e на публикации в областта на националната сигурност, новите технологии, дигиталната трансформация.
Резюме: Статията представя същинските процеси на изкуствения интелект като нова иновативна технология в областта на националната сигурност, основните определения, ползите и предизвикателствата както и AI приложенията. Представени са позициите на управляващите лидери относно експоненциалното развитие на изкуствения интелект и внедряването на технологията. Основните отличителни характеристики на изкуствения интелект като технология са извлечени и описани подробно.
Ключови думи: изкуствен интелект, AI приложения, национална сигурност, възможности и предизвикателства
AI FOR NATIONAL SECURITY:
EVOLUTION OR REVOLUTION?
STEFANIYA MIRCHESKA, PhD
Abstract: The article presents the actual processes of artificial intelligence as a new innovative technology in the field of national security, the main definitions, benefits and challenges as well as AI applications. The positions of government leaders are presented on the exponential development of artificial intelligence and the implementation of the technology. The main distinguishing features of artificial intelligence as a technology are extracted and described in detail.
Keywords: artificial intelligence, AI applications, national security, opportunities and challenges

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.
Емилия КАСОВА, д.м. е доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София
e-mail: kasova@abv.bg
Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на МВР
Резюме: Здравната сигурност е свързана с развитието на здравната система. Новите иновационни технологии достигнаха и до сферата на здравната сигурност. Дигитализацията в сферата на здравната сигурност бе ускорена от наложилите се промени в здравните институции покрай пандемията от КОВИД и изведе скоростно на преден план иновациите в дейността здравните заведения, като проправи път за още по-мощна дигитална трансформация на здравните технологии и защита на здравната сигурност, като неразделна част от развитието на икономиката и финансирането на здравеопазването.
Ключови думи: икономика, здравеопазване, дигитализация, трансформация, здравна сигурност, инструменти, стратегии
ECONOMICS, FINANCING AND SECURITY
OF HEALTHCARE
EMILIYA KASOVA, PhD,
The National Centre for Public Health and Analyses (NCPHA)- Sofia
Abstract: Health security is related to the development of the health system. New innovative technologies have also reached the field of health security. Digitization in the field of health security has been accelerated by changes in health institutions due to the COVID-19 pandemic and has rapidly brought innovation to the fore in the operations of health facilities, paving the way for an even more powerful digital transformation of health technologies and protection of health security. as an integral part of economic development and health care financing.
Key words: economy, healthcare, digitalization, transformation, health security, tools, strategies

РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: КОЙ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?

проф. д-р инж. Максим АЛАШКИ

Авторът е държавен експерт в дирекция „Политика по въоръженията“ в Министерство на отбраната и професор по стратегическо управление и аквизиция на националната сигурност във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) гр. Пловдов.Изказаните мнения и позиции в статията са лични и не засягат по никакъв начин институциите в които авторът работи или има други договорни отношения.

Резюме: Накратко е разгледано вземането на решения на стратегическо ниво в Системата за защита на националната ни сигурност, с акцент върху субективния фактор на Парламента, и по-специално на Комисията за отбрана. Наблегнато е по-скоро на фактологическата страна, и са направени някои свързани с темата анализи и съждения.
Ключови думи: Национална сигурност, Народно събрание, Комисия по отбрана, субективен фактор, вземане на решение, стратегическо ниво.

NATIONAL SECURITY DECISIONS: WHO MAKES THE DECISIONS IN THE NATIONAL ASSEMBLY?
Prof. Dr. Eng. Maxim ALASHKI
Abstract: Strategic level decision-making in our National Security Protection System is briefly examined, with an emphasis on the subjective factor of Parliament, and in particular the Defense Committee. Emphasis is rather on the factual side, and some analyzes and judgments related to the topic are made.
Keywords: National Security, National Assembly, Defense Committee, subjective factor, decision-making, strategic level.

НОВ ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

Десислава Костадинова, д-р по история
Институт за исторически изследвания
при Българска академия на науките
Секция „Помощни исторически науки и информатика”

д-р Десислава КОСТАДИНОВА е родена на 17 април 1980 г. в гр. Елин Пелин. Основно и средно образование завършва в гара Елин Пелин. В СУ „Св. Климент Охридски“ следва история и през 2005 г. става магистър по „Архивистика и документалистика“ с дипломна работа на тема „Архивът на Кюстендилския пограничен пункт (К.п.п.) на ВМОРО (1896-1912 год.)“.
Работила е като журналист на свободна практика и държавен служител към Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и към Външно министерство.
През 2019 г. защитава докторската си степен в Института по история при БАН на тема „Развитие на помощните исторически науки в България след Втората световна война. Историографски и библиометричен анализ“.
От 2017 г. работи в архива към Институт по механика – БАН, а от 2021 г. и към Института за исторически изследвания към Българската академия на науките като историк към Секция „Помощни исторически науки и информатика“.
През лятото на 2023 г. излезе от печат първата самостоятелна карта на историка Драгомир Йорданов – „Българите през 1910 г. Историко-етническа карта”. Тя е поредното му творение в областта на историческата география, в която той работи вече много години и има редица публикации1. Тук трябва да се отбележи фактът, че Йорданов не само е съставил картата, но и я е изработил чисто картографски, благодарение на своите картографски и художествени умения.
Картата е голяма (102/107 см), цветна и към нея има приложена малка книжка от 36 стр. Нейната визия впечатлява и на читателите веднага им става ясно, че над картата е работено продължително време. Поради своите размери тя би могла да бъде използвана за учебни цели като стенна.
По-долу първо ще бъде анализирана картата, а след това и книжката.

JORDANIAN NATIONAL STRATEGY FOR CRISES AND DISASTERS DURING CORONAVIRUS CRISIS, MODERATE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY
FAISAL TAYEL ALABDALLAT

University of National and World Economy Sofia, Bulgaria
College of business
E-Mail: faisal.abdallat@pm.gov.jo
Scientific Supervisor: Prof. Dr. DIMITER PANAYOTOV DIMITROV

Bachelor: history- from the University of Jordan Amman, Master: Business Administration-strategic management from M’utah University. I worked in Jordanian Ministry of foreign affairs – at the Jordanian embassy in Israel now I working at the prime ministry of Jordan.
Abstract: Тhe aim of this study is to identify the crisis management in reducing the risks of disasters and crises in its dimensions (prevention and mitigation, detection of early warning signals, preparedness, response, recovery of activity, learning) on the Jordanian national security. government measures with its dimensions (health measures, media measures, Security measures, political measures, and economic measures) through The moderating Variables (Information Technology) in its dimensions (hardware equipment, software, networks and communications, databases, and procedures in improving the national strategy for crises and disasters in reducing the risks of disasters and crises in the National Center for security and crisis management and the study community is from the category of Administrators in the upper and middle management in the National Center The study reached several conclusions, the most prominent of which is:
1- that there is statistically significant effect at a significant level of(α ≤ 0.05) crisis management in reducing the risks of disasters and crises in its dimensions (prevention and mitigation, detection of early warning signals, preparedness, response, recovery of activity, learning) on the Jordanian national security.
2- There is statistically significant effect at the level of (α ≤ 0.05) of government measures with its dimensions (health measures, media measures, Security measures, political measures, and economic measures) on the management crisis of the Coronavirus crisis from the viewpoint of National Crisis Center and Crisis Management, leaders in (PSD)Public Police Department, Army leaders and involved sectors.
3- There is statistically significant effect at a significant level of (α ≤ 0.05) information technology in its dimensions (hardware equipment, software, networks and communications, databases, and procedures in improving the national strategy for crises and disasters in reducing the risks of disasters and crises
Keywords: Risk management, National Security, Center Crisis Management, Security measures, prevention and mitigation