Брой 15

Брой 15

В брой 15 ще прочетете за „Екологичните, параметри свързани с климатичните промени в света“ – Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени.

УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
д-р Васил Колев
Юрисконсулт в „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско
предприятие „Организация и контрол
на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Юрисконсулт в „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с правните аспекти при организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва аспектите, които са свързани с градската мобилност, обществения транспорт и националната сигурност. Обърнато е внимание върху бъдещите перспективи и евентуално развитие.
Ключови думи: обществен транспорт, национална сигурност, перспективи, инфраструктура

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND PUBLIC TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA – FUTURE AND PROSPECTS
Vasil Kolev PhD.
Legal adviser – “Organization and control of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article explores aspects related to urban mobility, public transport, and national security. Attention has been paid to prospects and possible developments.
Key words: public transport, national security, prospects, infrastructure

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Резюме: Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени. Разгледано е влиянието на Северния и Южен полюс, относно повишаването на температурите в световен мащаб и влиянието им за цялото човечество.
Ключови думи: екология, климатични промени, Северен полюс, Южен полюс, национална сигурност

ENVIRONMENTAL PARAMETERS RELATED TO CLIMATE CHANGE IN THE WORLD

Atanaska Tuntova PhD.

Abstract: The article explores the world policies and trends that take place regarding the ecology and the issue of climate change. The influence of the North and South Poles on rising global temperatures and their impact on all mankind has been examined too.
Key words: ecology, climate change, North Pole, South Pole, national security