Отваряме брой 14 с една интересна тема за „Умните градове, автобусения транспорт и националната сигурност.  В раздел финансова сигурност са разгледани допустимостта на авансовото разпределение на печалбата през данъчната година от търговски дружества, данъчното третиране и отражението върху фискалната сигурност. Обърнато е внимание на актуалната съдебна практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.

„УМНИ ГРАДОВЕ“, АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Рецензия: Статията изследва идеите и приложените към момента обстоятелства, относно реализацията на световната инициатива „умни градове“ и в частност автобусния транспорт от гледна точка на националната сигурност.
Ключови думи: национална сигурност, автобусен транспорт, „умни градове“, сензори, мониторинг

“SMART CITIES”, BUS TRANSPORT AND NATIONAL SECURITY
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines the ideas which are attached into the moment circumstance regarding realization of the world initiative called “smart cities”
Key words: national security, bus transport, “smart cities”, sensors, monitoring

АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: В статията са разгледани допустимостта на авансовото разпределение на печалбата през данъчната година от търговски дружества, данъчното третиране и отражението върху фискалната сигурност. Обърнато е внимание на актуалната съдебна практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.
Ключови думи: право на дивидент, авансово изплащане, скрито разпределение на печалбата, фискална сигурност

ADVANCE PAYMENT OF DIVIDENDS – ELIGIBILITY, CURRENT TAX TREATMENT AND IMPACT ON FISCAL SECURITY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: The article examines the admissibility of the advance distribution of profit during the tax year by commercial companies, the tax treatment and the impact on fiscal security, attention is paid to the current case law and the practice of the National Revenue Agency (NRA) regarding the topic.
Key words: dividend right, advance payment, hidden profit distribution, fiscal security

МЯСТО И РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова Монова Събева, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията анализира мястото и ролята на президента в системата за отбрана и национална сигурност на страната. В качеството му на върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили в мирно и военно време, произтичат редица правомощия като се прави анализ на онези, които касаят системата за отбрана и национална сигурност на страната както и взаимодействието му с други държавни органи в условията на т. нар. споделена компетентност
Ключови думи: президент, конституция, отбрана, правомощия, законодателство, съд

Place and role of the presidential institutionin the country’s defense system

Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The article analyzes the place and role of the president in the defense and national security system of the country. In his capacity as supreme commander of the Bulgarian armed forces in peacetime and wartime, a number of powers derive from an analysis made of those that concern the defense and national security system of the country, as well as his interaction with other state bodies in the conditions of the so-called shared competence.
Keywords: president, constitution, defense, powers, legislation, court