Отваряме брой 14 с една интересна тема за „Умните градове, автобусения транспорт и националната сигурност.  В раздел финансова сигурност са разгледани допустимостта на авансовото разпределение на печалбата през данъчната година от търговски дружества, данъчното третиране и отражението върху фискалната сигурност. Обърнато е внимание на актуалната съдебна практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема. В статията – „Изпирането на пари и политическото влияние“, ще прочетете за изпирането на пари има не само обичайните и очаквани икономически, но и политически последици. Анализирани са примери, при които изпирането на пари се превръща в сериозно политическо предизвикателство.

„УМНИ ГРАДОВЕ“, АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Рецензия: Статията изследва идеите и приложените към момента обстоятелства, относно реализацията на световната инициатива „умни градове“ и в частност автобусния транспорт от гледна точка на националната сигурност.
Ключови думи: национална сигурност, автобусен транспорт, „умни градове“, сензори, мониторинг

“SMART CITIES”, BUS TRANSPORT AND NATIONAL SECURITY
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines the ideas which are attached into the moment circumstance regarding realization of the world initiative called “smart cities”
Key words: national security, bus transport, “smart cities”, sensors, monitoring

АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: В статията са разгледани допустимостта на авансовото разпределение на печалбата през данъчната година от търговски дружества, данъчното третиране и отражението върху фискалната сигурност. Обърнато е внимание на актуалната съдебна практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.
Ключови думи: право на дивидент, авансово изплащане, скрито разпределение на печалбата, фискална сигурност

ADVANCE PAYMENT OF DIVIDENDS – ELIGIBILITY, CURRENT TAX TREATMENT AND IMPACT ON FISCAL SECURITY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: The article examines the admissibility of the advance distribution of profit during the tax year by commercial companies, the tax treatment and the impact on fiscal security, attention is paid to the current case law and the practice of the National Revenue Agency (NRA) regarding the topic.
Key words: dividend right, advance payment, hidden profit distribution, fiscal security

МЯСТО И РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова Монова Събева, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията анализира мястото и ролята на президента в системата за отбрана и национална сигурност на страната. В качеството му на върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили в мирно и военно време, произтичат редица правомощия като се прави анализ на онези, които касаят системата за отбрана и национална сигурност на страната както и взаимодействието му с други държавни органи в условията на т. нар. споделена компетентност
Ключови думи: президент, конституция, отбрана, правомощия, законодателство, съд

Place and role of the presidential institutionin the country’s defense system

Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The article analyzes the place and role of the president in the defense and national security system of the country. In his capacity as supreme commander of the Bulgarian armed forces in peacetime and wartime, a number of powers derive from an analysis made of those that concern the defense and national security system of the country, as well as his interaction with other state bodies in the conditions of the so-called shared competence.
Keywords: president, constitution, defense, powers, legislation, court

ОТРАЖЕНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ И ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7-12 ГОДИНИ
Анна Векова

Спортът е неизменна част от живота на Анна още от ранно детство и именно любовта към него я отвежда в НСА “Васил Левски”, където следва кинезитерапия. По време на бакалавърското си обучение Анна специализира в Университета Тарту, Естония, и в Масариковия университет в Бърно, Чехия – две места, които тотално променят представата ѝ за влиянието на физическите упражнения върху човешкото здраве и тя решава да продължи развитието си в тази посока.
Интересът ѝ я отвежда в Маастрихт, Холандия, където през 2008 година завърша магистърската програма „Физическа активност и здраве.
След връщането си в България Анна работи като кинезитерапевт, а по-късно е и кондиционен треньор в уникалния интервенционен проект COMPACT – Combating the Metabolic Syndrome through Physical Activity. През 2014 и 2015 година специализира в The Restorative Exercise Institute, California, и в момента е сертифициран персонален треньор по ресторативни упражнения.
Анна вярва, че не е необходимо да прекарваш часове във фитнеса, за да си в добра форма, затова разработва Movelicious. Eдна уникална комбинация от упражнения, която използва естествените за тялото движения, за да ти помогне да си по-здрав и да се чувстваш по-добре.
Резюме: Появата на Ковид-19 се оказа сериозен проблем за здравните органи по света. Нарастващият брой на заболели доведе до налагането на редица рестриктивни мерки, целящи ограничаване на разпространението му. Като мярка, наложена сред учениците е т.нар. „дистанционна форма на обучение“, която обаче има своите негативни последици.
В следствие на невъзможността да участват в класни и извънкласни спортни занимания, се очаква сериозно увеличаване на наднорменото тегло и индекса на телесна маса (ИТМ) сред децата на възраст 7-12 години.
Ключови думи: деца, ковид-19, локдаун, физическа активност, затлъстяване

IMPACT OF COVID-19 ON BODY COMPOSITION AND BODY MASS INDEX IN CHILDREN AGED 7-12 YEARS
Anna Vekova

Abstract: The emergence of Covid-19 has proven to be a serious problem for health authorities around the world. The growing number of patients led to the imposition of a number of restrictive measures aimed at limiting its spread. As a measure imposed among the students is the so-called “distance form of learning”, which, however, has its negative consequences.
As a consequence of the inability to participate in class and extracurricular sports activities, a serious increase in overweight and body mass index (BMI) among children aged 7-12 years is expected.
Keywords: children, covid-19, lockdown, physical activity, obesity

ИНФЛАЦИЯ И НАТИСКА Й В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Атанаска ТУНТОВА е доктор по икономика от Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Резюме: Инфлационният натиск е процес, който засяга икономиките на страните и живота на всеки един гражданин. Централната европейска банка препоръчва нивата на инфлацията да се задържат от 2% до 3% с цел запазване на стабилни цени, осигуряване растеж на икономиките и сигурност на работните места. Европейската централна банка отчита инфлацията в еврозоната като се прилага методология на изследване за всички страни от Европейския съюз.
Ключови думи: инфлация, икономически растеж, сигурност

INFLATION AND ITS PRESSURE IN BULGARIA THE CONTEXT OF SECURITY

Atanaska Tuntova is a PhD,
of Economics from the University of Food Technologies – city of Plovdiv, part- time lecturer at the Higher School of Security and Economics – city of Plovdiv.

Abstract: Inflationary pressures are a process that affects the economies of countries and life of every single citizen. The Central Bank of Europe recommends that inflation levels can be maintained from 2% to 3% to keep prices stable, which provides economic growth and job security. The European Central Bank considers inflation in the Eurozone by applying a survey methodology for all countries of the European Union.
Key words: inflation, economic growth, security

 

ОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Подп. д-р Данко Динев Фаразов

Подполковник д-р Данко Динев ФАРАЗОВ, главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“. Завършил ВВУАПВО „Панайот Волов“, специалност „Земна артилерия“ през 1999 г. Служил като офицер в 61-ва Стрямска механизирана бригада и 5-та Шипченска механизирана бригада.
Резюме: Статията разглежда войната в Украйна представена по стандартният начин в контекста на съвременните измерения за подобна криза. Проследени са най-общо глобалните, регионалните, вътрешнополитическите, социалните и военни области. Основен акцент е поставен на активно участващите военни формирования с цел да се създаде възможно по-точна представа за тях.
Ключови думи: Украйна, Русия, Азов, Айдар, Кракен, Карпатски Сич.

OPERATIONAL DIMENSIONS OF THE WAR IN UKRAINE
Danko Dinev Farazov, PhD.

Lieutenant Colonel Dr. Danko Dinev FARAZOV, Chief Assistant in the Department of “Joint Operations and Planning”. Graduated from “Panayot Volov” VVUAPVO, specialty “Artillery” in 1999. Served as an officer in the 61st Stryam Mechanized Brigade and the 5th Shipchen Mechanized Brigade.
Abstract: The article examines the war in Ukraine presented in the standard way in the context of the modern dimensions of such a crisis. Global, regional, domestic political, social and military domains are generally tracked. The main emphasis is placed on the actively participating military formations in order to create as accurate a picture of them as possible.
Keywords: Ukraine, Russia, Azov, Aidar, Kraken, Carpathian Sich. 

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ
Андрей Михайлов

Андрей МИХАЙЛОВ – през 2021 – 2022 г. е бил член на Комисията по отбрана в 46-то Народно събрание, член на Комисията за контрол на специалните служби в 47-то Народно събрание. Председател на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО през 2022 г. Докторант във ВА „Г.С. Раковски“
Резюме: Изпирането на пари има не само обичайните и очаквани икономически, но и политически последици. Анализирани са примери, при които изпирането на пари се превръща в сериозно политическо предизвикателство. В статията се обосновава и се достига до заключение, че изпирането на пари не е тясно финансов проблем, а стратегически риск за националната сигурност. То може да окаже значително въздействие върху икономиката, да улесни политически мотивираното насилие, да увеличи корупционните престъпления и да подкопае политическата стабилност.
Ключови думи: изпиране на пари, стратегически риск, политическа стабилност

MONEY LAUNDERING AND POLITICAL INFLUENCE
Andrey Mihailov

Andrey MIHAILOV – member of the Defense Committee in the 46th National Assembly of Republic of Bulgaria in 2021 – 2022, a member of the Committee for Control of Special Services in the 47th National Assembly. Chairman of the Bulgarian delegation to the NATO Parliamentary Assembly in 2022. PhD student in Military Academy “Rakovsky”
Abstract: Money laundering has not only the usual and expected economic but also political consequences. The article analyses examples where money laundering becomes a serious political challenge. The article grounds and concludes that money laundering is not strictly a financial problem but a strategic risk for national security. It can have a significant impact on the economy, facilitate politically motivated violence, increase corruption and undermine political stability.
Key words: Money laundering, Strategic risk, Political stability

АНАЛИЗ НА МЕТОДИКАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ
БЕСАРБ С. БЛАКАЙ

Резюме: В днешно време, интегралният анализ е изключително необходим за животозастраховането като вид социална защита и технология за управление на риска. Животозастраховането смекчава последствията от реализацията на социални рискове с помощта на застрахователни програми, осигуряващи получаването на обезщетение. Изучаването на риска е в основата на създаването на ефективна методика на застраховането в съвременния демократичен свят, с помощта на която се преодоляват опасностите, несигурността и неяснотите. За щастие през последните години скалата на ценностите на индивидите се е променила, оценката за стойността на живота и здравето се е преместила с няколко стъпки по-високо и все повече хора считат, че животът и здравето са капитал, който трябва да бъде застрахован.
Ключови думи: Риск, опасност, животозастраховане, несигурност, потребител, застрахователни програми, социална промяна.

ANALYSIS OF THE METHODOLOGY OF INSURANCE ACTIVITY IN THE MODERN DEMOCRATIC WORLD
Besarb S. Blakaj

Besarb S. Blakaj has postgraduate studies MBA at the Technische Universität Vienna, graduated BA in Insurance College Pjetër Budi Prishtina, graduated with the title Dip. CII from Chartered Insurance Institute and professional training at Malta International Training Center MITC. In 2019 he received the degree of Master of Arts in Management, specializing in Insurance Management. With over 20 years of work experience in the insurance industry, during which time he led the project of transformation of management from international to local staff in the Insurance Company Siguria (2001-2003). He also headed the Undewriting and Sales Department as Executive Sales Director at the Dukagjini Insurance Company (2003-2008). In 2004 Besarb Blakaj as one of the founders, was a member of the Board of the American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham Kosova), and in 2007 was a member of the Chartered Insurance Institute, London. Besarb Blakaj held the position of managing partner in the company Global LTD (2008-2015). He is a member of the Board of the AAB Institute for Accounting and Certified Auditors and Chairman of the Board of Kosovo Insurance Bureau. For the past seven years and currently Besarb Blakaj is CEO of the PRISIG Insurance Company. Now he is a doctoral student at the „G. S. Rakovski“ Military Academy at the Faculty of „National Security and Defense“.

Abstract: Nowadays, integral analysis is extremely necessary for life insurance as a type of social protection and risk management technology. Life insurance mitigates the consequences of the realization of social risks with the help of insurance programs ensuring the receipt of compensation. The study of risk is the basis of the creation of an effective methodology of insurance in the modern democratic world, with the help of which dangers, uncertainties and ambiguities are overcome. Fortunately, in recent years, the value scale of individuals has changed, the assessment of the value of life and health has moved several steps higher, and more and more people consider that life and health are capital that should be insured.
Key words: Risk, danger, life insurance, insecurity, consumer, insurance programs, social change.

НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОЛЯ, МИСИИ, ЗАДАЧИ И ПОДГОТОВКА НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Разгледани са ролята, мисиите и задачите на ВС на Република България, съгласно законовите и стратегическите регламентиращи документи. Акцентирано е на основните дейности, които ВС на страната ни изпълняват в рамките на всяка една от основните им мисии. Също така е посочено нивото на национална амбиция за всяка една от основните мисии на ВС, като при това е посочено тяхното „включване“ в национални програмни документи.
Направен е и кратък преглед на различните видове подготовка на ВС на страната ни, като след това е акцентирано и посочено нивото на амбиция и конкретните ни съюзни ангажименти и задачи на ВС на Република България, изпълнявани на територията на страната ни – основно във вида многонационална бойна група на НАТО.
Ключови думи: роля, мисии, задачи на ВС на Република България, основни дейности на ВС, ниво на амбиция, подготовка на формироевания от ВС, съюзни задачи, многонационална бойна група.

NATIONAL DIMENSIONS OF THE ROLE, MISSIONS, TASKS AND TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: In the tpic are considered or examined the role, missions and tasks of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria (Bulgarian Armed Forces), according to the legal and strategic regulatory documents. It is focused on the main activities that the Bulgarian Armed Forces perform within each of their main missions. It also indicates the level of national ambition for each of the main missions of the Bulgarian Armed Forces, indicating their “inclusion” in national program documents.
Presented a brief overview of the various types of training of the Bulgarian Armd Forces, after which the level of ambition and our specific alliance commitments and tasks of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, carried out on the territory of our country – mainly in the form of NATO multinational battle group.
Key words: role, missions, tasks of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, main activities of the Armed Forces, level of ambition, training of the formations of the Armed Forces, allied tasks, multinational battle group.

НАСОКИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВОЕННОТО ПОДПОМАГАНЕ В ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА СТРАНАТА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ВА „Георги Стойков Раковски” гр. София
e-mail: angelov.georgi@mail.com

Георги Николов АНГЕЛОВ е офицер от силите за специални операции на БА. През кариерата си е преминал различни курсове в България, САЩ, в момента следва във ВА „Г.С.Раковски“ – София.
Резюме: в настоящата статия се засягат възможностите за прилагането на една от основните задачи на силите за специални операции – „Военно подпомагане”, както и възможностите за имплементиране на асиметричния отбранителрн компонент в отбранителната система на държавата.
Ключови думи: военно подпомагане; концепция за съпротивителни операции; асиметричен отбранителен компонент; сили за специални операции.

GUIDELINES AND PERSPECTIVES FOR IMPLEMENTING MILITARY ASSISTANCE IN
THE DEFENSE SECTOR OF THE COUNTRY
GEORGI ANGELOV
„Georgi Stoykov Rakovski“ BA, Sofia
e-mail: angelov.georgi@mail.com

Georgi Nikolov ANGELOV is an officer from Bulgarian Army. During his career, he completed various courses in Bulgaria, the USA, and is currently studying at the G.S. Rakovski University of Applied Sciences – Sofia.
Abstract: this article deals with the possibilities of implementing one of the main tasks of the special operations forces – “Military Assistance”, as well as the possibilities of implementing the asymmetric defense component in the state’s defense system.
Key words: military assistance; concept of resistance operations; asymmetric defense component; special operations forces.