Списание „Национална сигурност“ се опитва да покаже всички гледни точки влияещи на националната сигурност в интересните времена в които живеем. Затова в рубриките на настоящия брой ще намерите отговори на въпроси, като:

  • Как влияе кризата в Украйна на национланта сигурност?
  • Националната сигурност през очите на разузнавача?
  • Криминална хроника от експерти на МВР.
  • Патриотичен глас. Какво мислят чужденците за националната сигурност на България?
  • Ревюта, рецензии и др.
БАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЕННАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННТА ДЪРЖАВА

Герал-майор (о.р.) д-р Груди Ангелов

Герал-майор (о.р.) д-р Груди Ангелов

Генерал-майор д-р (о.р.) Груди АНГЕЛОВ е роден на 10 септември 1965 г. в Хасково. През 1987 г. завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново; Военна академия „Г. С. Раковски“ (1996); магистратура по „Стратегически науки“ (Генерал-щабна академия) в Сухопътния колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания (2007), както и различни курсове у нас и в чужбина (Великобритания, Австрия, Латвия, Германия). Професионалният му опит до 2010 г. преминава в Симеоновград, Харманли, Стара Загора и София. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция „Иракска свобода“ (2003-2004). В Обединеното командване на силите на НАТО е началник на екип от съветници към началника на щаба (2010-2012), началник на отдел „Управление на бизнес процесите“ (2012-2013) и началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ (2013). До 2015 г. е началник на отдел „Бойна подготовка“ в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. – командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2016-2022). Доктор по национална сигурност (2018). Автор на редица публикации в български и чуждестранни специализирани издания.
Член на Управителния съвет на Консорциума на вонните академии и институтите за изследване на сигурността (2016-2018), както и на Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България (2020-2022) и на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“.
Резюме: Представянето на базовите определения и съвременните разбирания за същността на военната мощ като основен фактор на националната мощ, както набор от фактори, характеризиращ доминирането на държавната мощ в международните отношения дават възможност да бъде разгледани взаимовръзките между водещите фактори, формиращи националната мощ. Посочването на тези връзки предоставя възможност за по пълното и коректно разбиране същността и важността на военната мощ за ролята и мястото на съответната държава в международните отношения и провеждането на независима политика, защитаваща националните интереси на същата. Използваната терминология е основна за областта на националната сигурност и е сравнително позната за по-широка аудитория. Независимо от това, всяко задълбочено навлизане във всяка от изучаваните области изисква предварително семантично представяне и поясняване на използваните термини.
Ключови думи: национална мощ, военна мощ, демографски, политически, икономически, международни отношения, фактори, характеристики

BASIC CHARACTERISTICS OF MILITARY POWER
OF THE MODERN STATE

Major General Dr. Grudi Angelov

Abstract: In this article are presented the basic definitions and modern understandings of the nature of military power as a major factor in national power, as well as a set of factors characterizing the dominance of state power in international relations provide an opportunity to consider the relationship between leading factors shaping national power. The indication of these connections provides an opportunity for a fuller and more correct understanding of the nature and importance of military power for the role and place of the respective state in international relations and the pursuit of an independent policy protecting its national interests. The terminology used is fundamental to the field of national security and is relatively familiar to a wider audience. Nevertheless, any in-depth study of each of the areas studied requires prior semantic presentation and clarification of the terms used.
Key words: national power, military power, demographic, political, economic, international relations, factors, characteristics.

 

SAFETY-RELATED SYSTEMS ACCORDING TO IEC 61508

MARK DIETZ1
University of Library Studies and Information Technologies
CORRESPONDING AUTHOR: mark-dietz@gmx.net

Abstract: This paper presents the structure of a safety instrumented system, the Safety integrity level (SIL) considerations and the reference to IEC 61058.
Key words: Safety-related system, SIL, IEC 61508, Safe Failure Fraction, Probability of a Dangerous Failure per Hour.

ЕФЕКТИВНИЯТ ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ НА СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ КАТО ГАРАНТ ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка Петрова е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на НАП е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: За да е защитена финансовата, респ. данъчната сигурност на държавата, е нужен ефективен и законосъобразен контрол на сделките с криптовалути от страна на органите по приходите на Национална агенция за приходите (НАП). В тази връзка са разгледани множество становища и указания на НАП и практиката на Европейския съд относно данъчното третиране на доходите, реализирани от физически лица от продажба на криптовалути и на счетоводните приходи, възникнали при продажбата на криптовалути, като финансови активи.
Ключови думи: криптовалути, финасова сигурност, Национална агенциа за приходите, данъчен контрол, финансови активи, освободени доставки, финансови услуги

THE EFFECTIVE TAX CONTROL REGARDING DEALS WITH CRYPTOCURRENCY AS GUARANTOR ABOUT FINANCIAL SECURITY OF THE COUNTRY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
Part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: Regarding protection of financial, resp. tax security of the country it is necessary for effective and legal control from the organs of National Revenue Agency of Republic of Bulgaria of deals with cryptocurrency. Regarding that are mentioned many positions and instructions of National Revenue Agency of Republic of Bulgaria and practice of European court regarding tax legislation of incomes, implement from individual entity on sales of cryptocurrency and accounting incomes, arose to sales of cryptocurrency as financial actives.
Key words: cryptocurrency, financial security, National Revenue Agency- Republic of Bulgaria, tax control, financial actives, exempt supplies, financial services

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ- ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация
и контрол на обществения транспорт“
в Общинско предприятие „Организация
и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил Колев е доктор по право. Началник направление- „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва преминаването към зелена енергия в автобусния транспорт и как това рефлектира върху околната среда. Засегнати са моменти, които са важни от гледна точка на устойчивото развитие по този повод.
Ключови думи: зелена енергия, автобусен транспорт, национална сигурност, устойчиво развитие, околна среда

GREEN ENERGY AND BUS TRANSPORT- TREND REGARDING DEVELOPMENT FROM PERSPECTIVE
OF THE NATIONAL SECURUTY

Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager – “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines transitioning to green energy in the bus transport and how this reflects the environment. There are key moments which are important regarding approach of the sustainable development.
Key words: green energy, public transport, national security, sustainable development, environment

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ
подполковник Димитър Минчев Димитров,
докторант

Резюме: Изследването разглежда модел на система за киберзащита при провеждане на операция. Основно се разглеждат елементите от ахитектурата на формирование, осигуряващи качества за киберзащита.
Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, архитектура на система за киберзащита.

CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE OF A MILITARY UNIT CONDUCTING AN OPPERATION
Lieutenant-colonel Dimitar Minchev Dimitrov, PhD Student

Abstract: This study reviews an overview of cyberdefence system architecture of a military unit. The primary focus is on the elements in the original architecture of a unit who implements a cyberdefence quality.
Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture of cyberdefence system.

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

полковник Антон Николов АТАНАСОВ Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски”

полковник Антон Николов АТАНАСОВ
Факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски”

Полковник инж. Антон АТАНАСОВ работи в Министерството на отбраната като началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Притежава две магистърски степени: в професионално направление „Военно дело“ и магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена следдипломна квалификация в УНСС. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на финансите и управлението на публичните ресурси в Министерството на отбраната и Българската армия, като е започнал от най-ниското ниво във финансовите структури на МО.
Резюме: Целта на изследването е да се идентифицират и комплексно да са анализират проблемните въпроси в системата за бюджетиране в Министерството на отбраната и на тази основа да се формулират предложения за нейното подобрение. В статията е представен модел на информационна системата за планиране и управление на бюджета в Министерството на отбраната, чрез които се цели усъвършенстване на бюджетния процес.
Ключови думи: бюджет, средносрочна бюджетна рамка, разпоредители с бюджет, информационна система

BUDGET PLANNING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Anton Nikolov ATANASOV

Abstract: The purpose of the research is to identify and comprehensively analyze the problematic issues in the budgeting system in the Ministry of Defense and, on this basis, to formulate proposals for its improvement. The article presents a model of the information system for budget planning and management in the Ministry of Defense, which aims to improve the budget process.
Key word: budget, medium-term budgetary framework, budget holders, information system

 

УРЕДБА НА ВОЕННО – НАКАЗАТЕЛНАТА И ВОЕННО – СЪДЕБНАТА МАТЕРИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 Г.
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова МОНОВА СЪБЕВА, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията изследва системата на военното правораздаване след приемането на Конституция от 1947г., чиято основна цел е да се гарантира господстващото положение и волята на управляващата партия при условията на еднопартийност и осъществяване на нейните политически задачи. През периода от 1947г.-1952г. е предвидена нова правна уредба в сферата на военно- наказателната и военно- съдебната материя.
Ключови думи: конституция, войска, еднопартийност, законодателство, съд

REGULATION OF MILITARY-CRIMINAL AND MILITARY-JUDICIAL MATTERS DURING THE 1947 CONSTITUTION
Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The study examines the system of military judiciary after the adoption of the Constitution of 1947, the main purpose of which is to guarantee the dominant position and the will of the ruling party under the conditions of one-party rule and the implementation of its political tasks. During the period from 1947-1952, a new legal system was provided in the field of military-criminal and military-judicial matters.
Key words: constitution, army, one-party system, legislation, court

Select item to view

ТРАНСФОРМАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В МЕНИДЖМЪНТА НА ОТБРАНАТА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

Петър Стоилов

Петър Стоилов

Подполковник гл. асистент д-р инж. Петър СТОИЛОВ е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Бил е хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Автор е на множество публикации в сферата на сигурността и отбраната. Подполковник Петър Стоилов реализира своите научни интереси в областта на Мениджмънт на сигурността и отбраната, Публична администрация в отбраната, Административен мениджмънт и Изграждане на интегритет и противодействие на корупцията.
Резюме: Статията е посветена на изследване на проблемите, свързани с военната трансформация и управление на промяната в мениджмънта на отбраната. Разгледани са теоретичните аспекти и съдържанието на понятията „управление на промяната“ и „военна трансформация“. Анализирани са различни позиции на учени по разглеждания въпрос. Представен е специфичен прочит на теорията, свързана с управлението на промяната и военната трансформация в мениджмънта на отбраната.
Ключови думи: управление на промяната, развитие, военна трансформация.

TRANSFORMATION, DEVELOPMENT AND CHANGE MANAGEMENT IN DEFENSE MANAGEMENT IN THE MODERN SECURITY ENVIRONMENT
Peter Stoilov
Abstract: The article is dedicated to researching the issues related to military transformation and change management in defense management. The theoretical aspects and content of the concepts of “change management” and “military transformation” are examined. Various positions of scientists on the issue under consideration have been analyzed. A specific reading of theory related to change management and military transformation in defense management is presented.
Key words: change management, development, military transformation.

ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ОБРАЗА НА БЪЛГАРИЯ КАТО „ДЪРЖАВА НА ДУХА“

СТЕФАН ИВАНОВ МИЧЕВ ПРОФЕСОР ДОКТОР,
ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
В УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Резюме: Загубата на културната идентичност рефлектира върху сигурността на нацията и генерира враждебност към чуждото. Културната идентичност е резултат от среща с другото, но културите трябва да разчитат преди всичко на собствения си защитен потенциал. Ако днес пренебрегваме съзидателните способности на българската култура и на културната ни идентичност, това също може да генерира рискове за националната ни сигурност.
Научните изслидания на доц. д-р арх. Тодор Цигов са свързани с преоткриване на неглижирани страни на българската културна идентичност и в този смисъл придават още един щрих към образа на България като „държава на духа“.
Ключови думи: национална сигурност, култура, културна идентичност

ONE MORE TOUCH TO THE IMAGE OF BULGARIA AS A „COUNTRY OF THE SPIRIT“

STEPHAN IVANOV MICHEV PROFESSOR PHD,
LECTURER IN THE DEPARTMENT OF „NATIONAL SECURITY“
AT THE UNIVERSITY OF LIBRARY SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Abstract: The loss of cultural identity reflects on the security of the nation and generates hostility towards the foreign. Cultural identity is a result of an encounter with the other, but cultures must rely above all on their own protective potential. If today we ignore the creative abilities of Bulgarian culture and our cultural identity, this can also generate risks for our national security.
The scientific researches of Assoc. Prof. Phd. Arch. Todor Tsigov are connected with the rediscovery of the neglected sides of the Bulgarian cultural identity and in this sense add another touch to the image of Bulgaria as a “state of the spirit”.
Keywords: national security, culture, cultural identity

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В УКРАЙНА

 

Полковник доцент доктор Петко Димов
Военна академия „Г. С. Раковски“, p.dimov@rndc.bg

Резюме: Докладът предлага анализ на военните действия от първите шест месеца на конфликта между Руската Федерация и Украйна. Разкриват се хронологията на събитията, фазите и характеристиките на войната между тези две страни и се посочват новите тенденции в използването на оръжията и начина за водене на бойни действия в съвременни условия. Войната още не е приключила и в статията се ползвана информация от открити източници, но въпреки това могат да се откроят някои тенденции и изводи.
Ключови думи:  военна операция, война, Украйна

TRENDS IN THE USE OF THE ARMED FORCES
IN UKRAINE
Colonel Associate Professor Doctor Petko Dimov
Military Academy „G. S. Rakovski“, p.dimov@rndc.bg

Abstract: The report offers an analysis of the hostilities of the first six months of the conflict between the Russian Federation and Ukraine. The chronology of events, phases and characteristics of the war between these two countries is revealed and the new trends in the use of weapons and the way of fighting in modern conditions are indicated. The war is not over yet and the article uses information from open sources, but nevertheless some trends and conclusions can be distinguished.
Keywords: military operation, war, Ukraine

 

СИСТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАТО В КРИЗАТА В КОСОВО
Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ

Полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ е заместник-декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс). Автор е на пет монографии и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.
Резюме: В статията е извършен обзор на структурата и принципите за ГВС на НАТО преди кризата в Косово. Изследвана е чрез ретроспективен анализ концепцията за ГВС. Изведени са основни акценти и поуки от практиката за системата за гражданско-военно сътрудничество на НАТО в кризата в Косово.
Ключови думи: Гражданско-военно сътрудничество, кризи и структури.

NATO‘S CIVIL-MILITARY COOPERATION SYSTEM
IN THE KOSOVO CRISIS
Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor, colonel,
vice dean, National Security and Defense Faculty,
“G.S.Rakovski” National Defence Academy,

Abstract: The article provides an overview of NATO‘s structure and principles for civil-military cooperation before the Kosovo crisis. It was investigated through a retrospective analysis of the concept of civil-military cooperation. Key highlights and lessons from practice for NATO‘s civil-military cooperation system in the Kosovo crisis are outlined.
Keywords: Civil-military cooperation, crises and structures.

 

РЕЦЕНЗИЯ
Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов

От полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ, заместник-декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс). Автор е на пет монографии и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.

РЕЦЕНЗИЯ
на монографичен труд със заглавие
„Индустриалните революции и информационните следствия
за сигурността и киберразузнаването“
Автор: Доктор Валентина Хорозова

Монографичният труд е разработен с идеята да представи една нова визия за сложния и комплексен характер на сигурността и киберразузнаването, както и някои възможни подходи, решения и механизми за изграждане и функциониране на съвременна, адекватна и ефективна фирмена среда за сигурност.